Kontrollstation 2015

Energimyndigheten redovisade i februari 2014 en rapport med resultaten från kontrollstation 2015, den första kontrollstationen inom den gemensamma marknaden.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet.

Inför kontrollstationen  2015 fick Energimyndigheten i uppdrag att:

  • analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet om en gemensam elcertifikatsmarknad,
  • identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020,
  • belysa torvens roll i elcertifikatssystemet samt analysera konsekvenserna av en eventuell utfasning av torven,
  • analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bland annat med avseende på elcertifikatspriser, sparade elcertifikat och utfasning av anläggningar, samt
  • analysera marknadens funktionssätt, bland annat med avseende på omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet.

Redovisning av uppdraget

Rapporten överlämnades till regeringskansliet den 11 februari 2014. Den 12 februari hölls ett seminarium för intresserade aktörer på Gardemoen i Oslo.

Energimyndigheten föreslår i rapporten bland annat justeringar av kvoterna och införande av marknadsförbättrande åtgärder. Justeringar av kvoterna är enligt Energimyndigheten nödvändiga för att uppnå det gemensamma målet till 2020. De marknadsförbättrande åtgärderna syftar till att öka transparensen för aktörerna inom den gemensamma marknaden.

Vad händer nu?

Den svenska riksdagen har beslutat om en ambitionshöjning i det svensk-norska elcertifikatsystemet till 2020. Beslutet innebär att ambitionen ökar från dagens 26,4 TWh till 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012. Det införs ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020.

Samtidigt fattades beslut i enlighet med Energimyndighetens förslag om att justera kvotkurvan för tidigare prognosfel om utbyggnadstakt och elanvändning samt justering av kvoterna för att möjliggöra ambitionshöjningen. Det innebär att nya kvoter gäller ifrån den 1 januari 2016. De nya kvoterna hittar du här.