Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet.

Inför kontrollstation 2017 har Energimyndigheten fått följande uppdrag genom uppdragsbrev och Energimyndighetens regleringsbrev:

  1. Justering av kvotkurvan.
  2. Tidpunkt för godkännande anläggningar.
  3. Marknadsförbättrande åtgärder.
  4. Torvens utveckling.
  5. Utvecklingen efter 2020. Energimyndigheten ska analysera hur en situation hanteras där endast en part beslutar om nya mål efter 2020. Energimyndigheten ska föreslå vilka möjliga förändringar, med för- och nackdelar, som kan göras i en sådan situation och med hänsyn till parternas åtaganden inom ramen för den gemensamma marknaden för elcertifikat. Hänsyn ska även tas till ett eventuellt införande av en tidpunkt för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat.
  6. Kvotpliktskurvan i elcertifikatsystemet.

Energimyndigheten ska i de delar som är relevanta föra en dialog med norska myndigheter. Eventuella justeringar i regelverket planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.

Uppdrag 1-4 och 6 redovisades den 9 juni 2016. Uppdrag 5 ska redovisas senast den 18 oktober 2016.

Här finns uppdragsbrevet och Energimyndighetens regleringsbrev.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått uppdrag motsvarande deluppdrag 1-3 och 5-6, uppdragstexter och inkomna synpunkter till NVE hittar du på NVEs webbplats.

Energimyndigheten fick ytterligare ett uppdrag den 1 september 2016:

  • Att föreslå kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. Myndigheten ska också lämna förslag som optimerar systemet för att få fram den mest kostnadseffektiva elproduktionen.

Även detta uppdrag ska redovisas senast den 18 oktober 2016. Mer information om uppdrag hittar du på regeringens webbplats.

Synpunkter på uppdraget

Energimyndigheten har vid två tillfällen uppmanat aktörerna att lämna
synpunkter och överväganden. I november 2015 fick Energimyndigheten inspel till del 1-5 och i februari lämnades synpunkter på del 6. Under våren 2016 har det även inkommit ytterligare inspel till del 5 (utveckling efter 2020). Inkomna synpunkterna finns som dokument här på sidan.