Kontrollstation 2023 för elcertifikatsystemet

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. Inom ramen för kontrollstation ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. På denna webbplats samlas relevant information inför kontrollstation 2023.

Elcertifikatsystemet går nu in i en ny fas och det är viktigt att bevaka marknadens funktion. Inför kontrollstation 2023 har Energimyndigheten fått i uppdrag att följa elcertifikatmarknadens funktion och utreda om det finns behov av åtgärder för att marknaden ska fungera väl även efter införandet av ett stoppdatum.

Energimyndigheten ska även analysera de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsystemet fram till dess att det avslutas. Analysen ska omfatta alla relevanta aktörer och omfatta avgiften för kontoföring av elcertifikat.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2022. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimyndigheten i relevanta delar föra en dialog med ansvarig myndighet i Norge.

Mer om uppdraget, regeringen.se (pdf)

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått liknade uppdrag som du hittar på NVE:s webbplats

Nyheter om kontrollstation 2023

2022-07-07 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023

2022-03-29 Synpunkter på administrativa kostnader inom elcertifikatsystemet efterfrågas 

2022-01-17 Synpunkter på avgiftsstruktur för den svenska kontoföringen inom elcertifikatsystemet

2022-01-03 Påminnelse om att inkomma med synpunkter på kvotpliktsavgift inom elcertifikatsystemet

2021-03-08 Synpunkter efterfrågas inför elcertifikatsystemets kontrollstation 2023