Elanvändare

Om du är elanvändare och börjar använda el som du själv producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen ska du anmäla dig som kvotpliktig till Energimyndigheten.

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Kvotplikten omfattar:

  • elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt och,
  • elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen.

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att uppfylla din kvotplikt. Klicka på var och ett av stegen ovan för att få mer information.