Elintensiv industri

Om Energimyndigheten registrerar en elintensiv industri som kvotpliktig innebär det att företagets elleverantör inte ska debitera någon kostnad för elcertifikaten på elfakturan.

  1. Ansökan om registrering
  2. Deklarera kvotplikten
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter
  6. Omprövning

 

Elcertifikatsystemet medför en kostnad i elkundens faktura för utbyggnaden av förnybar el. Men för registrerade elintensiva industrier finns det rätt till avdrag vid beräkning av kvotplikten. Avdraget gäller el som använts i hela eller delar av tillverkningsprocessen.

Elintensiv industri har rätt till detta avdrag för att dess konkurrenskraft inte ska försämras jämfört med industri i andra länder. Utöver möjligheten till avdrag innebär registreringen som elintensiv industri samma skyldigheter som för övriga kvotpliktiga i elcertifikatsystemet.

Beslut om registrering som elintensiv industri omprövas av Energimyndigheten varje eller vart tredje år.

Definition av elintensiv industri enligt lagen

Definitionen av elintensiv industri är enligt elcertifikatlagen ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren där det:

  • bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process i vilken det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller
  • bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilken det används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva produktionen, eller
  • bedrivs verksamhet för vilken avdrag eller återbetalning får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

Som kvotpliktig elintensiv industri finns det flera olika steg som du måste genomföra för att uppfylla din kvotplikt. Klicka på vart och ett av stegen ovan för att få mer information.