Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att registreras som elintensiv industri. Klicka länkarna för att få mer information.

  1. Ansökan om registrering
  2. Deklarera kvotplikten
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter
  6. Omprövning

Som kvotpliktig är du skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till förgående års elanvändning. Elcertifikat motsvarande din kvotplikt ska finnas på ditt certifikatkonto senast den 31 mars året efter beräkningsåret.

Köpa elcertifikat

Elcertifikat kan köpas från producenter av förnybar el.

Energimyndigheten tillhandahåller en lista på produktionsanläggningar som tilldelas elcertifikat. Listan finns på sidan för marknadsstatistik.

I Norge är det Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som har kontaktuppgifter till producenter i det norska elcertifikatsystemet.

Det finns inget bestämt pris på elcertifikaten, det görs istället upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. Handeln kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare, elhandlare eller via elleverantörer. Du kan köpa elcertifikat när som helst under året. Här hittar du prisinformation.

Elcertifikaten har ingen begränsning i livslängd. Om du köpt fler elcertifikat än vad som behövs för att uppfylla kvotplikten kan elcertifikaten sparas till kommande år eller säljas.

Egna elcertifikat kan användas

Om du som kvotpliktig också är ägare till en anläggning som tilldelas elcertifikat kan du använda dessa elcertifikat för uppfyllandet av kvotplikten.

Observera att om du har automatisk överföring av elcertifikat från ditt certifikatkonto till din köpares certifikatkonto så säljs oftast samtliga elcertifikat. Du bör i så fall i god tid före den 31 mars ta kontakt med Energimyndigheten och se till att elcertifikat sparas på ditt konto, dvs. inte säljs vidare, för att uppfylla din kvotplikt. Beroende på storleken på såväl din förnybara elproduktion som din kvotplikt kan det behövas tilldelade elcertifikat från flera månader för att tillräckligt många elcertifikat ska finns på certifikatkontot för att kunna uppfylla din kvotplikt.

Kvotpliktsavgift för varje saknat elcertifikat

Om det inte finns ett tillräckligt antal elcertifikat att annullera på ditt certifikatkonto vid annulleringen den 1 april måste du betala en kvotpliktsavgift för varje saknat elcertifikat. Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelvärdet på elcertifikat från den 1 april och ett år bakåt i tiden.