Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars

Som kvotpliktig är du skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till den el som fakturerats. Elcertifikat motsvarande din kvotplikt ska finnas på ditt certifikatkonto senast den 31 mars varje år inför annulleringen som sker den 1 april.

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Köp elcertifikat i Sverige eller Norge

Behöver du fler elcertifikat för att uppfylla din kvotplikt kan dessa köpas på elcertifikatsmarknaden.

Elcertifikat kan köpas från producenter av förnybar el i Sverige eller Norge. 

I Norge är det Norges vassdrags- og energidirektorat som har kontaktuppgifter till producenter i det norska elcertifikatsystemet.

Det finns inget bestämt pris på elcertifikaten, utan priset görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. Handeln kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare, elhandlare eller via elleverantörer.

Du kan köpa elcertifikat när som helst under året. Här hittar du prisinformation.

Elcertifikaten har ingen begränsning i livslängd. Om du köpt fler elcertifikat än vad som behövs för att uppfylla kvotplikten kan elcertifikaten sparas till kommande år eller säljas.

Egna elcertifikat kan användas

Om du som kvotpliktig också är innehavare av en anläggning som tilldelas elcertifikat kan du använda dessa elcertifikat för uppfyllandet av kvotplikten.

Observera att om du har automatisk överföring av elcertifikat från ditt certifikatkonto till din köpares certifikatkonto så säljs oftast samtliga elcertifikat. Du bör i så fall i god tid innan den 31 mars ta kontakt med Energimyndigheten och se till så att elcertifikat sparas på ditt konto, dvs. inte säljs vidare, för att uppfylla din kvotplikt. Beroende på storleken på såväl din förnybara elproduktion som din kvotplikt kan det behövas att tilldelade elcertifikat från flera månader sparas för att tillräckligt mycket elcertifikat ska finns på certifikatkontot för att kunna uppfylla din kvotplikt.