Kvotplikt för dig som elproducent

Om du är elproducent som producerar el i ett icke koncessionspliktigt nät och säljer mer än 60 megawattimmar per år till en elanvändare på samma nät ska du anmäla dig som kvotpliktig till Energimyndigheten

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Kvotplikten omfattar

Kvotplikten omfattar elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession, om mängden levererad el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare som tar ut elen på samma nät.

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att uppfylla din kvotplikt. Klicka på var och ett av stegen ovan för att få mer information.