Marknadsstatistik

Som ett led i att förbättra informationen till aktörer på elcertifikatsmarknaden tar Energimyndigheten fortlöpande fram en sammanställning över planerade projekt i Sverige inom elcertifikatsystemet. Information om kommande förnybar elproduktion har betydelse för elmarknaden och för måluppfyllelsen inom elcertifikatsmarknaden.

Listan på planerade projekt uppdateras och publiceras parallellt med kvartalsrapporterna. 

Obs! I samband med stoppdatum 31 december 2021 publiceras och uppdateras inga nya listor med planerade projekt. Sista planerade projektlistan publicerades i samband med kvartalsrapport 4 2021.

Ladda ner listan "Sammanställning av planerade projekt"

Har du synpunkter på informationen?

Kontakta Energimyndigheten på elcert...@energimyndigheten.se

 • Vad innebär informationen om planerade projekt?

  Sammanställningen om planerade projekt kan användas som en del i omvärldsbevakning och vara till hjälp vid en bedömning av tillkommande förnybar elproduktion. Den innehåller ingen bedömning om vilka projekt som kommer att realiseras, utan ska betraktas som en sammanställning av offentlig information för de projekt som identifierats. Vid bedömning av framtida utbyggnad är det viktigt att aktören själv gör en sannolikhetsbedömning om vilka projekt som kan komma att realiseras och när i tid.

 • Vad innehåller sammanställningen?

  Sammanställningen bygger på information från offentliga databaser (som exempelvis Vindbrukskollen) och tillgängliga uppgifter från projektörer. 

  Det är grundläggande för sammanställningens innehåll att informationen finns offentligt tillgänglig. Om inte all information för ett projekt funnits tillgänglig har cellerna lämnats tomma. Projekten i sammanställningen har en effektgräns på 1 MW. Det innebär att anläggningar med mindre än 1 MW inte är inkluderade i listan.

  Vad gäller installerad effekt och förväntad elcertifikatberättigad produktion framgår det i kolumnerna om siffran tagits fram via publik information eller via estimat.

 • Förklaring av innehållet

  Vid varje uppdatering skapas en ny flik med en sammanställning av uppdaterad information om planerade projekt. Brytdatum för uppdateringen återfinns i flikens benämning exempelvis "Planerade projekt 20180101". Tidigare sammanställningar finns kvar i separata flikar, alla flikar benämns efter brytdatum.

 • När uppdateras sammanställningen?

  Energimyndigheten har som målsättning att uppdatera sammanställningen 4 gånger per år från och med 3 kvartal 2018.

  Obs! I samband med stoppdatum 31 december 2021 publiceras och uppdateras inga nya listor med planerade projekt. Sista planerade projektlistan publicerades i samband med kvartalsrapport 4 2021.

 • NVEs lista och skillnader mellan Norge och Sverige

  NVE tillhandahåller liknande information som Energimyndigheten, men med vissa olikheter. Eftersom NVE även är tillståndsmyndighet för nätkoncession är det NVE som samlar in och bedömer om kraftverken kommer att få koncession eller ej.

  I denna process är NVE transparenta med den information de får in, och när delsteg i processen har avklarats. De publicerar denna information per projekt på sina hemsidor och inkluderar:

  • När detaljplanen godkänts
  • När Miljö-, Transport- och Arbetsplanen är godkänd
  • Preliminärt datum för byggstart
  • Annan projektspecifik information, så som storlek på anläggningen med mera

  För alla projekt som måste söka tillstånd för koncession finns det alltså information att hämta om status på kraftverksprojektet från NVE.

 • Övrig information om planerade projekt

  NVEs information om ny elproduktion

  NVE sammanställer varje kvartal information om hur mycket nytillkommande elproduktion som är under byggnation i Norge samt hur mycket som givits koncession.

  Läs mer om NVEs information om ny elproduktion

  NVEs lista på koncessionsärenden

  I NVEs lista kan man se status per koncessionsärende, kopplade till projekt för utbyggnad av förnybar el i Norge.

  Till NVEs lista på koncessionsärenden

  Svensk vindenergi

  Branschorganisationen Svensk Vindenergi publicerar varje kvartal statistik på hur mycket vindkraft som har byggts baserat på information om turbinbeställningar från tillverkare av turbiner. De publicerar även en prognos för framtida utbyggnad utifrån en egen bedömning av vilka projekt som kommer att realiseras och när.

  Till Svensk vindenergi