Marknadsstatistik

Energimyndigheten redovisar bedömningar av hur den kvotpliktiga elanvändningen utvecklas på kvartalsbasis. Här kan du läsa om hur dessa bedömningar tas fram.

Kvotpliktig elanvändning redovisas endast en gång om året i samband med annulleringen av elcertifikat den 1 april. Men det finns behov av att mer kontinuerligt kunna följa utvecklingen av kvotpliktig elanvändning under året. Energimyndigheten har därför låtit ta fram ett beräkningsverktyg som kan ge stöd vid bedömning av hur den kvotpliktiga elanvändningen utvecklas på kvartalsbasis.

Redovisning av information om förväntad kvotpliktig elanvändning

Energimyndigheten kommer att redovisa beräkningar av kvotpliktig elanvändning varje kvartal. Beräknad kvotpliktig elanvändning redovisas i den gemensamma kvartalsrapporten som lämnas knappt två månader efter varje kvartal. Ni hittar rapporterna på den här sidan.

Vad innebär information om kvotpliktig elanvändning?

Energimyndighetens information om kvotpliktig elanvändning bygger på beräkningar och ska därför inte likställas med faktisk kvotpliktig elanvändning. Det är även viktigt att känna till att beräkningsverktyget är kalibrerat på årsbasis vilket kan innebära att de beräkningar som sker kvartalsvis kan ge viss avvikelse mot verkligheten. Beräknad information bör därför användas för att ge en indikation på hur den kvotpliktiga elanvändningen utvecklas vilket kan ske genom att jämföra tidigare års beräkningar med varandra.

Statistiska centralbyråns (SCB) månadsel används som indata i beräkningarna. Denna statistik uppdateras månadsvis och i samband med detta sker även viss justering av tidigare månadsstatistik. Energimyndighetens kvartalsvisa beräkningar utgår alltid från aktuell statistik från SCB och kan därför innebära revidering av tidigare lämnad information om kvotpliktig elanvändning.

Beräkningsverktyget

Beräkningsverktyget använder SCB:s officiella månatliga statistik över elanvändning (månadsel) som indata. Beräkningsverktyget har kalibrerats mot faktiskt kvotpliktig elanvändning för åren 2009-2013 samt Energimyndighetens kvotpliktsdeklarationer från elintensiv industri för samma period. Verktyget innehåller "nycklar" för olika branscher enligt SCB:s branschindelning för månadsel. Nycklarna anger hur stor del av elanvändningen inom respektive bransch som antas vara kvotpliktig och som det därmed behöver köpas in och annulleras elcertifikat för. Exempelvis antas i beräkningarna att sektorn bostäder/service har hundra procent kvotplikt och sektorn massa- och pappersindustri noll procent kvotplikt.

Utifrån de verifieringar som har genomförts av beräkningsverktyget för åren 2009-2014 är genomsnittliga differensen mellan beräknad och faktisk kvotpliktig elanvändning på årsbasis -0,1 TWh.

SCB:s månadsel offentliggörs drygt en månad i efterhand. Här hittar ni den månadsel som Energimyndigheten använder som indata vid beräkning av kvotpliktig elanvändning:

Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri efter näringsgren SNI92.

Elanvändningen i Sverige efter användningsområde