Information om planerade projekt

Som ett led i att förbättra informationen till aktörer på elcertifikatsmarknaden tar Energimyndigheten kontinuerligt fram en sammanställning över planerade projekt i Sverige inom elcertifikatsystemet. Information om tillkommande förnybar elproduktion har betydelse generellt för elmarknaden samt för måluppfyllelsen inom elcertifikatsmarknaden.

Vad innebär informationen om planerade projekt?

Sammanställningen om planerade projekt kan användas som en del i omvärldsbevakning och vara till hjälp vid en bedömning av tillkommande förnybar elproduktion. Den innehåller ingen bedömning om vilka projekt som kommer att realiseras, utan ska betraktas som en sammanställning av offentlig information för de projekt som identifierats. Vid bedömning av framtida utbyggnad är det viktigt att aktören själv gör en sannolikhetsbedömning om vilka projekt som kan komma att realiseras och när i tid.

Sammanställningen

Sammanställningen finns att ladda ner på sidan Marknadsstatistik under namnet Planerade projekt. 

Sammanställningen bygger på information från offentliga databaser (som exempelvis Vindbrukskollen) och tillgängliga uppgifter från projektörer. 

Det är grundläggande för sammanställningens innehåll att informationen finns offentligt tillgänglig. Om inte all information för ett projekt funnits tillgänglig har cellerna lämnats tomma. Projekten i sammanställningen har en effektgräns på 1 MW. Det innebär att anläggningar med mindre än 1 MW inte är inkluderade i listan.

Vad gäller installerad effekt och förväntad elcertifikatberättigad produktion framgår det i kolumnerna om siffran tagits fram via publik information eller via estimat.

Förklaring av innehållet

Vid varje uppdatering skapas en ny flik med en sammanställning av uppdaterad information om planerade projekt. Brytdatum för uppdateringen återfinns i flikens benämning exempelvis "Planerade projekt 20180101". Tidigare sammanställningar finns kvar i separata flikar, alla flikar benämns efter brytdatum.

När uppdateras sammanställningen?

Energimyndigheten har som målsättning att uppdatera sammanställningen 4 gånger per år från och med 3 kvartal 2018.

NVEs lista och skillnader mellan Norge och Sverige

NVE tillhandahåller liknande information som Energimyndigheten, men med vissa olikheter. Eftersom NVE även är tillståndsmyndighet för nätkoncession är det NVE som samlar in och bedömer om kraftverken kommer att få koncession eller ej.

I denna process är NVE transparenta med den information de får in, och när delsteg i processen har avklarats. De publicerar denna information per projekt på sina hemsidor och inkluderar:

  • När detaljplanen godkänts
  • När Miljö-, Transport- och Arbetsplanen är godkänd
  • Preliminärt datum för byggstart
  • Annan projektspecifik information, så som storlek på anläggningen med mera

För alla projekt som måste söka tillstånd för koncession finns det alltså information att hämta om status på kraftverksprojektet från NVE.

Vid synpunkter om informationen kontakta Energimyndigheten på elcert...@energimyndigheten.se