Om elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003.

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.

Energikällor som har rätt till elcertifikat i Sverige

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el.

Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035.

Under hösten 2020 beslutade den svenska riksdagen att införa stoppregel samt att avsluta elcertifikatsystemet vid utgången av 2035 (tidigare 2045). Beslutet innebär att anläggningar som är drifttagna efter utgången av 2021 inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat. Anläggningar som är drifttagna innan utgången av 2021 men godkänns efter utgången av 2020 kommer att få en tilldelningsperiod på mindre än 15 år.

Kvotplikten skapar efterfrågan på elcertifikat

Den som är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. Kvotpliktiga är elleverantörer, elanvändare som använder som de själva producerat, elanvändare som importerar eller köper el på den nordiska elbörsen samt elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten.

Hur stor andel elcertifikat de kvotpliktiga måste köpa varje år bestäms genom en kvot i lagen om elcertifikat. Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2035.

Kvotnivåer och mål

Hur stor andelen är bestäms genom en kvot i förordningen om elcertifikat. Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2035.

Här redovisas kvoterna för åren 2003 till 2035

Det gemensamma målet för Sverige och Norge är 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. Detta mål uppfylldes våren 2019. Sverige har även mål om ytterligare 18 TWh till 2030. Det samlade målet inom elcertifikatsystemet är därför 46,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2030. Detta mål uppnåddes i mars 2021.