Om elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003.

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.

Energikällor som har rätt till elcertifikat i Sverige

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el.

Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2045.

Kvotplikten skapar efterfrågan på elcertifikat

Den som är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. Kvotpliktiga är elleverantörer, elanvändare som använder som de själva producerat, elanvändare som importerar eller köper el på den nordiska elbörsen samt elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten.

Hur stor andel elcertifikat de kvotpliktiga måste köpa varje år bestäms genom en kvot i lagen om elcertifikat. Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2045.

Kvotnivåer och mål

Hur stor andelen är bestäms genom en kvot i förordningen om elcertifikat. Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2045. Här redovisas kvoterna för åren 2003 till 2045.

Hösten 2015 beslutade den svenska riksdagen om ambitionshöjning i det svensk-norska elcertifikatsystemet till 2020. Beslutet innebar att den gemensamma ambitionsnivån ökade från 26,4 TWh till 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012. Det infördes även ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020.

I juni 2017 beslutade den svenska riksdagen om ett nytt mål för förnybar elproduktion. Den förnybara elproduktionen ska öka med ytterligare 18 TWh till 2030 och systemet är förlängt till 2045.