Formulär inom elcertifikatsystemet

Enklast ansöker du via Mina sidor. Men på den här sidan har vi även samlat alla formulär inom elcertifikatsystemet.

Logga in på Mina sidor

När du fyller i ansökan, kom ihåg att anläggningsnamnet syns publikt. Om du väljer din adress som anläggningsnamn ger du därmed ditt samtycke att den publiceras offentligt.

Ansökan om ny tilldelning efter ombyggnad eller efter produktionsökning
Anmälan om certifikatkonto
Kvotplikt
Anmälan om förändring
Fullmakt
Anmälan om återkallelse och begäran om makulering av elcertifikat
Begäran om makulering av elcertifikat

Ansökan om ny tilldelning efter ombyggnad eller efter produktionsökning

Ansökan om elcertifikat (formulär A1) inklusive bilaga 1 (B1)
Formulär A1 fylls i och skickas in tillsammans med bilaga B1.

B1 (Bilaga 1 till ansökan om elcertifikat, A1)
Har du fler produktionsenheter fyller du i en bilaga (B1) för respektive produktionsenhet bakom anläggningens mätpunkt.

B2 (Bilaga 2 till ansökan om elcertifikat, A1)
Bilaga B2 ska bifogas ansökan, vid ansökan om ny tilldelning efter ombyggnad.

B3 (Bilaga 3 till ansökan om elcertifikat, A1)
Bilaga B3 ska bifogas ansökan, vid ansökan om ny tilldelning efter produktionsökning.

Anmälan om certifikatkonto

Anmälan om certifikatkonto
Företag med produktionsanläggningar i elcertifikatsystemet och/eller systemet med ursprungsgarantier och kvotpliktiga som är deklarationsskyldiga måste anmäla om att få ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar

Privatpersoner behöver endast fylla i formuläret Anmälan om certifikatkonto om de vill att Energimyndigheten ska registrera ett ombud som användare till kontot. Som kontohavare kan du själv lägga till hur många/vilka användare du vill när ditt konto är klart för inloggning.

Anmälan om certifikatkonto ska skickas in tillsammans med övriga ansökningshandlingar om elcertifikat, ursprungsgarantier och/eller kvotplikt. Certifikatkontot öppnas i kontoföringssystemet Cesar efter att Energimyndigheten har godkänt din anläggning för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier eller när du är registrerad som kvotpliktig.

Formuläret används också för anmälan om förändringar av sedan tidigare registrerade uppgifter på certifikatkontot.

Energimyndigheten utfärdar elcertifikat och ursprungsgarantier till certifikatkontot. Kontohavarna genomför själva överföringar av certifikat mellan köpare och säljare elektroniskt i kontoföringssystemet Cesar.

Kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att anmäla om kvotplikt till Energimyndigheten. Även företag som vill registreras som elintensiv industri inom elcertifikatsystemet måste ansöka om det. De företag som registreras som kvotpliktiga och företag som registreras som elintensiv industri med deklarationsskyldighet ska också ansöka om elcertifikatkonto, se separat rubrik.

KV1
Anmälan om kvotplikt för elleverantörer och vissa elanvändare.

KV2
Ansökan om registrering som elintensiv industri.

Anmälan om förändring

Anmäl förändring om anläggning godkänd för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier
Anmälan om förändring av uppgifter avseende anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

Anmäl förändring om företag registrerad som kvotpliktig och/eller elintensiv industri
Anmälan om förändring av kvotplikt.

Anmälan förändring om uppgifter på certifikatkonto
Formuläret används för anmälan om förändringar av tidigare registrerade uppgifter på certifikatkontot.

Fullmakt

Fullmakt
Fullmakten används för ombud inom elcertifkat- och/eller ursprungsgarantisystemet.

Anmälan om återkallande och begäran om avslut

Anmälan om återkallande och begäran om avslut använder du när du vill återkalla godkännandet för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier för din anläggning, och om du vill makulera eventuellt återstående elcertifikat på ditt konto.

Begäran om avslut av konto

Begäran om makulering av elcertifikat använder du för att begära att ditt elcertifikatkonto avslutas.