Formulär inom elcertifikatsystemet

På den här sidan har vi samlat alla formulär inom elcertifikatsystemet.

När du fyller i ansökan så kom ihåg att anläggningsnamnet syns publikt. Om du väljer din adress som anläggningsnamn ger du därmed ditt samtycke att den kommer att publiceras offentligt.

Ansökan om elcertifikat
Kvotplikt
Anmälan om förändring
Anmälan om certifikatkonto
Ursprungsgarantier
Fullmakt
Anmälan om återkallande och begäran om avslut
Begäran om avslut av konto

 

Ansökan om elcertifikat

Ansökan om elcertifikat och ursprungsgarantier

Ansökningshandlingar för elcertifikat och ursprungsgarantier.
Ansökningshandlingarna gäller för anläggningar som inte fått elcertifikat
tidigare. Företag måste dessutom komplettera med Formuläret Anmälan om certifikatkonto, se längre ned på sidan. Privatpersoner behöver endast fylla i formuläret Anmälan om certifikatkonto i de fall de vill att Energimyndigheten registrerar ett ombud som användare till kontot. Som kontohavare kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar när ditt konto är klart för inloggning.

Ansökan om elcertifikat, formulär A1

För ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat ska formulär A1 användas tillsammans med en till tre bilagor (B1-B3). Vilka bilagor som ska skickas in med ansökan beror på om ansökan gäller för en helt ny anläggning eller en äldre anläggning och om anläggningen tidigare tilldelats elcertifikat. Om anläggningen ägs av flera innehavare, ska även bilaga A2 användas för att registrera övriga innehavare. Till formulär A1 väljer du bilaga enligt tabellerna nedan.

Anläggning som tidigare inte varit godkänd för tilldelning av elcertifikat: 

Ansökan avser             Ny anläggning Produktionsökning Återupptagen drift (vattenkraft)
Beslut B1 B1, B3 B1, B2
Förhandsbesked Förhandsbesked inte möjligt B3 B2

 Anläggning som är eller har varit godkänd för tilldelning av elcertifikat:

Ansökan avser                                   Ny tilldelning efter ombyggnad Ny tilldelning för produktionsökning
Beslut B1, B2 B1, B3
Förhandsbesked B2 B3


B1 (Bilaga 1 till ansökan om elcertifikat, A1)
Bilaga B1 ska bifogas ansökan om elcertifikat, en bilaga för respektive produktionsenhet bakom anläggningens mätpunkt.


B2 (Bilaga 2 till ansökan om elcertifikat, A1)
Bilaga B2 ska bifogas ansökan, vid ansökan om ny tilldelning efter ombyggnad.


B3 (Bilaga 3 till ansökan om elcertifikat, A1)
Bilaga B3 ska bifogas ansökan, vid ansökan om ny tilldelning efter produktionsökning.

Bilaga A2
Bilaga A2 ska bifogas ansökan om anläggningen ägs av flera innehavare.

Anmälan om certifikatkonto
Företag till produktionsanläggningar i elcertifikatsystemet och/eller systemet med ursprungsgarantier och kvotpliktiga som är deklarationsskyldiga måste anmäla om att få ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. Som kontohavare kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar när ditt konto är klart för inloggning.

Anmälan om certifikatkonto ska skickas in tillsammans med övriga ansökningshandlingar om elcertifikat, ursprungsgarantier och/eller kvotplikt. Certifikatkontot öppnas dock först i kontoföringssystemet Cesar efter att Energimyndigheten har godkänt din anläggning för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier eller att du har registrerats som kvotpliktig.

Formuläret används även för anmälan om förändringar av sedan tidigare registrerade uppgifter på certifikatkontot.

Energimyndigheten utfärdar elcertifikat och ursprungsgarantier till certifikatkontot. Kontohavarna genomför själva elektroniskt överföringar av certifikat mellan köpare och säljare i kontoföringssystemet Cesar.

Kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att anmäla om kvotplikt till Energimyndigheten. Även företag som vill registreras som elintensiv industri inom elcertifikatsystemet måste ansöka om det. De företag som registreras som kvotpliktiga och företag som registreras som elintensiv industri med deklarationsskyldighet ska även anmäla om elcertifikatkonto, se separat rubrik.

KV1
Anmälan om kvotplikt för elleverantörer och vissa elanvändare.

KV2
Ansökan om registrering som elintensiv industri.

Anmälan om certifikatkonto
Företag som är innehavare till produktionsanläggningar i elcertifikatsystemet och/eller systemet med ursprungsgarantier och kvotpliktiga som är deklarationsskyldiga måste anmäla om att få ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. Privatpersoner behöver endast fylla i formuläret Anmälan om certifikatkonto i de fall de vill att Energimyndigheten registrerar ett ombud som användare till kontot. Som kontohavare kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar när ditt konto är klart för inloggning. 

Anmälan om certifikatkonto kan skickas in tillsammans med övriga ansökningshandlingar om elcertifikat, ursprungsgarantier och/eller kvotplikt. Certifikatkontot öppnas dock först i kontoföringssystemet Cesar efter att Energimyndigheten godkänt din anläggning för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier eller att du har registrerats som kvotpliktig.

Formuläret används även för anmälan om förändringar av sedan tidigare registrerade uppgifter på certifikatkontot.

Energimyndigheten utfärdar elcertifikat och ursprungsgarantier till certifikatkontot. Kontohavarna genomför själva elektroniskt överföringar av certifikat mellan köpare och säljare samt annullerar ursprungsgarantier i kontoföringssystemet Cesar.

Anmälan om förändring

Anmäl förändring om anläggning godkänd för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier
Anmälan om förändring av uppgifter avseende anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

Anmäl förändring om företag registrerad som kvotpliktig och/eller elintensiv industri
Anmälan om förändring av kvotplikt.

Anmälan förändring om uppgifter på certifikatkonto
Formuläret används för anmälan om förändringar av sedan tidigare registrerade uppgifter på certifikatkontot.

Anmälan om certifikatkonto

Anmälan om certifikatkonto
Anmälan om certifikatkonto kan skickas in tillsammans med övriga ansökningshandlingar om elcertifikat, ursprungsgarantier och/eller kvotplikt. Certifikatkontot öppnas dock först i kontoföringssystemet Cesar efter att Energimyndigheten har godkänt din anläggning för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier eller att du har registrerats som kvotpliktig.

Formuläret används även för anmälan om förändringar av sedan tidigare registrerade uppgifter på certifikatkontot.

Företag som är innehavare till produktionsanläggningar i elcertifikatsystemet och/eller systemet med ursprungsgarantier och kvotpliktiga som är deklarationsskyldiga behöver och måste anmäla om att få ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. Privatpersoner behöver endast fylla i formuläret Anmälan om certifikatkonto i de fall de vill att Energimyndigheten registrerar ett ombud som användare till kontot. Som kontohavare kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar när ditt konto är klart för inloggning. 

Elcertifikat och ursprungsgarantier utfärdas till och annulleras från certifikatkontot. Överföringar av certifikat mellan köpare och säljare sker också från certifikatkontot. Även förändring av uppgifter i befintligt certifikatkonto ska anmälas till Energimyndigheten.

Ursprungsgarantier

Ansökningsformulär för ursprungsgarantier hittar du här. Om du samtidigt ansöker om elcertifikat kan du använda formuläret Ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier för el (begränsat uppgiftslämnande). Det formuläret finns även med i de samlade ansökningshandlingarna om elcertifikat, ursprungsgarantier och certifikatkonto ovan.  

Fullmakt

Fullmakt
Fullmakten används för ombud inom elcertifkat- och/eller ursprungsgarantisystemet.

Anmälan om återkallande och begäran om avslut

Anmälan om återkallande och begäran om avslut använder du när du vill återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier samt om du vill makulera eventuellt återstående elcertifikat på ditt konto.

Begäran om avslut av konto

Begäran om avslut av konto använder du för att begära att ditt elcertifikatkonto avslutas.