Ordlista för elcertifikat och ursprungsgarantier

Här finns förklaringar på ord och begrepp som används inom elcertifikatsystemet.

A

Anläggningens namn

Det är helt valfritt vad anläggningen ska heta. Namnet används för att identifiera anläggningen i Energimyndighetens register och vid kontakt med er.

Anläggnings-ID

Det är det anläggnings-ID som du har för produktion. Information om anläggningens anläggnings-ID kan inhämtas hos din nätägare och/eller rapporterande företag.

Annullering av elcertifikat

Innebär att elcertifikat lämnas in till staten från den kvotpliktiges konto i Cesar. När ett elcertifikat annulleras förbrukas det och kan inte säljas eller användas till uppfyllandet av kvotplikten igen. Annullering sker den 1 april för föregående års kvotplikt.

B

Beräknad normal årsproduktion

Är den beräknade årliga produktionen av förnybar el under normala driftförhållanden.

C

Cesar

Är Energimyndighetens elektroniska kontoföringssystem för elcertifikat. För att tilldelas, köpa och sälja elcertifikat måste man inneha ett certifikatkonto i Cesar.

D

Deklaration för kvotpliktiga

Ska lämnas in till Energimyndigheten senast den 1 mars avseende föregående kalenderår. I deklarationen deklareras såld el, använd el samt eventuella avdrag för till exempel elanvändning i den industriella tillverkningsprocessen, hjälpkraft, frikraft och förlustel.

Deklaration för elproduktion

Från bland annat anläggningar som producerar el med biobränsle samt torv lämnas in till Energimyndigheten senast den 15:e månaden efter produktionsmånaden. I deklarationen anges hur stor andel respektive bränslen utgör av totalt tillförd energimängd. Se Lag (2011:1200) om elcertifikat.

E

Ediel-ID

Det ID-nummer (fem siffror) som nätägaren/rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden från din anläggning.

EECS-ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier som kan överföras till annan EU-medlemsstat och är anpassade till standarden för European Energy Certificate System (EECS). Handel med dessa ursprungsgarantier (EECS-ursprungsgarantier) ska därför ske i enlighet med det regelverk som överenskommits inom Association of Issuing Bodies (AIB).

Elcertifikat

Är ett av staten utfärdat elektroniskt bevis om att en megawattimme (MWh) förnybar el har producerats i enlighet med Lag (2011:1200) om elcertifikat.

Elcertifikatberättigad elproduktion

Är elproduktion från förnybara energikällor och torv som uppfyller kraven i Lag (2011:1200) om elcertifikat.

Elcertifikatberättigad producent

Är en innehavare av en anläggning som producerar förnybar el och som har fått sin anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat av Energimyndigheten.

Elintensivt industri

Är ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det

  • bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process i vilken det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller
  • bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilken det används i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva produktionen, eller
  • bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

Elleverantör

Är den som yrkesmässigt levererar el.

Eugen

En e-tjänst där du som innehavare/ombud kan ansöka, anmäla och deklarera inom elcertifikat- och/eller ursprungsgarantisystemet.

F

Forwardkontrakt

Är ett köpeavtal avsett att fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs när avtalet träffas.

Frikraft

Är el som levereras till en användare utan ersättning enligt avtal om intrångsersättning.

Förnybar el

Är enligt Lag (2011:1200) om elcertifikat elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller torv.

Förlustel

Är el som krävs för att upprätthålla elnätets funktion.

Förädlingsvärde

Definieras som skillnaden mellan den elintensiva industrins sammanlagda omsättning och sammanlagda inköp, så som dessa begrepp är att förstå enligt 1 kap 8 § LSE. Med sammanlagd omsättning avses intäkter från försålda varor och utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter. Med sammanlagda inköp förstås alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar samt räntekostnader. Personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal, ska inte utgöra rörelsekostnader.

H

Hjälpkraft

Är el som använts i produktion av el.

Hybridanläggning

Hybridanläggning är en anläggning som producerar el med olika energikällor bakom samma mätpunkt, exempelvis vind och sol. Hybridanläggningar måste göra deklarationer för respektive energikälla innan elcertifikat och ursprungsgarantier kan utfärdas.

I

Icke-koncessionspliktiga nät

Vissa typer av starkströmsledningar är automatiskt undantagna från koncessionsplikten. Om mätaren finns i anslutning till anläggningen sker vanligtvis mätningen i icke koncessionspliktigt nät. Fråga din rapportör om du är osäker på om produktionen rapporteras/mäts i anslutningspunkt till icke koncessionspliktigt nät.

Industriell mottrycksanläggning

Är en kraftvärmeanläggning inom industrin som används för att samtidigt producera processånga (värme) och el.

K

Koncessionspliktigt nät

I normalfallet rapporteras/mäts elproduktionen till koncessionspliktigt nät om mätaren finns i anslutning till elnätet. Fråga din rapportör om du är osäker på om produktionen rapporteras/mäts i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät.

Kraftvärme

Innebär att en värmeprocess, till exempel i en ångpanna, används för kombinerad produktion av el och värme.

Kvoter

Kvotpliktiga aktörer måste varje år köpa elcertifikat och annullera dessa motsvarande en viss andel av sin elförsäljning eller elanvändning, den så kallade kvotplikten. Kvoten anger hur mycket av den kvotpliktiga elanvändningen som de kvotpliktiga aktörerna varje år behöver inneha elcertifikat för. Kvoterna är fastställda i elcertifikatslagen för åren 2003-2035.

Kvotplikt

Innebär en skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el.

Kvotpliktiga är:

  1. elleverantörer,
  2. elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt,
  3. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och
  4. elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten.

Kvotpliktsavgift

Måste betalas av den kvotpliktige som inte annullerar det antal elcertifikat som motsvarar dennes kvotplikt. Kvotpliktsavgiften beräknas per elcertifikat som inte annullerats på en kvotpliktiges certifikatkonto och uppgår till 150 procent av det volymavvägda medelpriset på elcertifikat under perioden från och med den 1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföljande år.

M

Mikroproducent

Definitionen av en mikroproducent, enligt Ellag (1997:857), ska anläggningens märkeffekt (maxeffekt) vara högst 43,5 kW, huvudsäkringen får inte vara större än 63 ampere och du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår.

N

Nätområde

Den beteckning (tre bokstäver) för det nätområde som anläggningen tillhör. Information om anläggningens nätområdes-ID kan ni inhämta hos nätägaren/rapportören.

Nätägare/rapporterande företag

Rapportörens uppgift är att sköta mätningen och rapporteringen av elproduktionen till Energimyndigheten. I de flesta fall är rapportören densamma som din nätägare. Den elleverantör som du säljer och köper el ifrån är inte nödvändigtvis densamma som nätägaren/rapportören.

P

Produktionsenheter

För solanläggningar gäller att en växelriktare räknas som en produktionsenhet.

S

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar, utan överskottet matas in till elnätet har du under vissa förutsättningar rätt att få skattereduktion för detta. Kontakta Skatteverket för mer information om detta.

Småskalig vattenkraft

Anläggningar med en installerad effekt upp till 1500 kW.

Spotkontrakt

Avtal som upprättas till marknadspris och där elcertifikaten överförs från säljaren till köparen inom en vecka.

Svenska Kraftnät (SvK)

Sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen.

T

Timvis mätning

Endast timmätta anläggningar har rätt att tilldelas elcertifikat och ursprungsgarantier för el. Information om anläggningens elproduktion mäts per timme får du från din nätägare/rapportör i de fall anläggningen ligger i koncessionspliktigt nät. I övriga fall är det du som anläggningsinnehavare som är ansvarig för att anläggningens elproduktion mäts per timme.

U

Ursprungsgarantier för el

Ursprungsgarantier är elektroniska bevis på vilken energikälla som använts för att producera elen. För varje producerad och uppmätt megawattimme (MWh) el får innehavaren en ursprungsgaranti. Ursprungsgarantin kan användas för att ursprungsmärka el. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt.