Tillsyn för elcertifikat och ursprungsgarantier

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för elcertifikat och ursprungsgarantier för el. Genom tillsynen ska medborgare och företag kunna vara säkra på att deras intressen tas till vara.

Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av anläggningar som är godkända för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier och aktörer som är kvotpliktiga. Energimyndigheten ska kontrollera att aktörerna agerar i enlighet med lagstiftningen och säkerställa att de krav som anges i regelverket uppfylls.

Tillsyn för att förhindra överträdelser av regelverk

Tillsynen är till för att förebygga och förhindra överträdelser av de regelverk som elcertifikat- och ursprungsgarantisystemet bygger på. Därför bedriver myndigheten både planlagd och händelsestyrd tillsyn. 

Tillsynen sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post. Om tillsynen ska genomföras på plats informerar Energimyndigheten normalt tillsynsobjektet i förväg om tid för besök.

Om regelverket inte följs kan Energimyndigheten fatta beslut om återkallelse, föreläggande, nedsättning, sanktionsavgift eller kvotpliktsavgift.

Händelsestyrd tillsyn

Skälen för tillsyn ser väldigt olika ut. Misstänkta felaktigheter eller brister kan exempelvis komma som tips från allmänheten, via medier eller uppdagas vid handläggning och det är då myndigheten kan komma att genomföra händelsestyrd tillsyn.