Kulturminnen och världsarv

Nedanstående rättsfall är exempel på en fråga som kan avgöras enligt kulturmiljölagen. Påverkan på ett världsarvsområde har i enstaka fall lett till att tillstånd för vindkraftverk avslagits (se MÖD 2017:20 om Fågelsjö gammelgård i Hälsingland och HFD 2020 ref. 19 om Sundborn Windpark som rörde världsarvet Falun och Kopparbergslagen).

+

HFD 2020 not. 19 – Rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till Sundborn Vindpark i Falun

Högsta förvaltningsdomstolen godtog regeringens beslut att inte tillåta en vindpark i världsarvsområdet Falun och Kopparbergslagen.

HFD 2020 ref. 19

Saken:
Rättsprövning

Bakgrund:
MPD/Dalarna meddelade 2013 tillstånd till åtta vindkraftverk om 150 meter i Sundborn. MMD/Nacka hänsköt målet enligt 21:7 MB till regeringen för bedömning av påverkan på världsarvet Falun och Kopparbergslagen. Regeringen uttalade i beslut 2019-10-03 (M2015/00352/Me) att området är relativt ostört och att den ansökta vindkraftsparken skulle komma att förändra landskapets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada riksintresset Sundbornsåns dalgång. MPDs beslut upphävdes och ansökan avslogs. Bolaget begärde rättsprövning i HFD av regeringens beslut.

HFD:
Fastställde regeringens beslut. Domskäl: Bestämmelser i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden är allmänt hållna och ger ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Även om det råder delade meningar om vilken visuell påverkan som vindkraftverken skulle få på Sundbornsåns dalgång och om denna påtagligt skulle skada kulturmiljön i området, har regeringen stöd i sin uppfattning av Riksantikvarieämbetet. Mot den bakgrunden går det inte att dra slutsatsen att regeringen har felbedömt fakta i ärendet. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som bolaget anfört.

Kategori:
Kulturminnen, världsarv.

Sökord:
Sundborn, tillstånd, världsarv, kulturmiljövård, riksintresse, 3 kap. 6 § MB.

+

KR Jönköping 2013-10-21 – Fornlämning Fredriksdal Malmbäck Nässjö kommun

3512-12

Ansökan enligt kulturminneslagen om ingrepp i fornlämning (fossil åker) för etablering av vindkraft har avslagits.

Kammarrätten uttalade följande.
Ingrepp i fast fornlämning kan bara förekomma om det finns tunga skäl för det jämfört med fornlämningens betydelse. Varje ingrepp bör minskas till minsta möjliga. Bevarandet av aktuell fornlämning hindrar inte utbyggnad av vindkraft på andra platser. Den aktuella fornlämningen är av stor betydelse och sökanden får tåla ingreppet att inte få bygga vindkraft på fornlämningen.