Tillsyn, upphävande och omprövning av tillstånd

Vindkraftverk med tillstånd blir emellanåt föremål för tillsynsåtgärder eller begäran om upphävande eller omprövning av tillståndet. Sådana initiativ kan tas av tillsynsmyndigheten eller närboende som har synpunkter på hur verksamheten bedrivs eller att det uppstått störningar som inte förutsågs när tillståndet meddelades. Även tillståndshavaren kan begära omprövning av villkor i tillståndet. Den rättspraxis som utvecklats kring dessa frågor är viktig för att förstå tillståndssystemet, inte minst om tillståndens rättskraft.

+

MÖD 2021-03-09 Tvinnesheda, Uppvidinge

M 2426-20

Tillsyn, upphävande och omprövning av tillstånd.

Tillstånd att uppföra 50 vindkraftverk i området meddelades 2011. I tillståndet angavs villkor för placering, totalhöjd, buller och skuggning. Under projekteringen framkom det att bolaget tänkte välja ett vindkraftverk med en annan rotordiameter än den som beskrevs i ansökan om tillstånd. Ett antal grannar och organisationer begärde därför att länsstyrelsen skulle ingripa då de ansåg att den förändrade rotordiametern stred mot tillståndet. Myndigheten ansåg emellertid att så inte var fallet och avslutade tillsynsärendet utan åtgärd (Länsstyrelsen i Kronoberg beslut 2019-09-10; dnr 555-4721-2019). Klagandena gick vidare till mark- och miljödomstolen, men fick inte heller där något gehör för sina synpunkter (MMD/Växjö 2020-02-10; M 4581-19). Grannarna och organisationerna överklagade därefter till MÖD.

MÖD avslog överklagandena.

Enligt det så kallade allmänna villkoret ska en tillståndsgiven verksamhet bedrivas ”i huvudsakligen överensstämmelse med vad sökanden i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet har angivet eller åtagit sig”. I det här fallet delar MÖD underinstansernas bedömning av vad som sagt i den tekniska beskrivningen av verksamheten inte utgör ett konkret åtagande om rotordiametern som medför att den frågan är reglerad i tillståndet. Det har alltså inte funnits något skäl för länsstyrelsen att vidta tillsynsåtgärder, varför man hade fog för att avsluta ärendet utan åtgärd.