Vindkraft till havs

Tillståndsprövningen av vindparker inom territorialgränsen (12 sjömil, dvs. drygt 22 km) sker enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, utanför är det lagen om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140, LEZ) som gäller. 

För undersökningar i havsbotten och dragningen av ledningar på allmänt vatten krävs ett separat tillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314, KSL). Prövningarna enligt såväl LEZ som KSL sker hos regeringen. Bland hindren för utbyggnad av vindkraft till havs dominerar hänsynen till totalförsvaret, men även artskyddet för tumlare och vissa fåglar är viktiga motintressen.

+

MÖD 2017-11-17 - Taggen Hanöbukten Kristianstad, Sölvesborg

M 8189-16

Frågor om regelverket för ändring av miljöfarlig verksamhet jämfört med ändring av vattenverksamhet. Höjning från 170-220 meter. Ändringen består bland annat i att fundamentens diameter att ökas med en meter vilket kommer att medföra ökad ljudemission vid pålning. Ljuden påverkar bland annat tumlare. MÖD konstaterar att ändringen är tillståndspliktig vattenverksamheten.

Reglerna om ändringstillstånd i 16:2 MB rör bara miljöfarlig verksamhet. Den problematik som finns för frågan om ändringstillstånd avseende miljöfarlig verksamhet rör inte vattenverksamhet, där är utgångspunkten att det gällande tillståndet har rättskraft och att det enbart är den sökta ändringen som prövas.

Inga problem att pröva ansökan om ändringstillstånd för både den miljöfarliga verksamheten och vattenverksamheten. Sökanden anger ramen för prövningen men det är tillståndsmyndigheten som avgör om avgränsningen fungerar i prövningen. Formkraven är olika vid prövning enligt 9 kap (MFV) och prövning enligt 11 kap (vattenverks). Då prövningen i MMD endast utgått från att det var 9 kap-prövning ska målet återförvisas till MMD för prövning avseende båda delarna.

+

MÖD 2016-02-11 – Rosenholm och Horshaga i Uppvidinge kommun

P 9468-15

Upphävande av detaljplan för gruppstation för vindkraft till havs ca 7 km från land.

Fråga om rätt för en ideell förening (MB 16:13) att överklaga beslut om upphävande av detaljplan (PBL 13:12). Även fråga om kopplingen till MB-tillstånd för vindkraft inom området och påverkan från unionsrätten om rätt till överklagande.

Rätten att överklaga gäller planer som kan antas medför betydande miljöpåverkan. MÖD uttalade att frågan om betydande miljöpåverkan ska anses föreligga måste avgöras utifrån vad som kan antas bli följden av att detaljplanen upphävs. Konsekvensen i nu aktuellt fall var att området blev oreglerat, Beslutet kan därför inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan eftersom det inte innebär att området får tas i anspråk för någon sådan verksamhet eller åtgärd som anges i 4 kap. 34 § PBL. Att upphävandet fick konsekvenser för tillståndsdomen (MB) i fråga om vindkraftverkens totalhöjd medför ingen annan bedömning eftersom prövningen av denna påverkan redan har skett i tillståndsärendet. Eftersom den ideella föreningen var part i tillståndsärendet (MB) var föreningens rättigheter enligt unionsrätten tillgodosedda i tillräcklig utsträckning.

Det var inte fråga om ett beslut som kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreningen saknade därmed klagorätt. Överklagandet avvisades.

+

MÖD 2015-12-08 – Falkenberg Kattegatt Offshore

M 6960-14

Fåglar och fladdermöss

Etablering till havs av 50 vindkraftverk.

MÖD bedömde att merparten av de migrerande fladdermössen följer kusten och inte flyger ut över havet, det krävdes inget särskilt fladdermusvillkor.

Ekonomisk säkerhet och nedmontering

Ekonomisk säkerhet ska ställas innan anläggningsarbeten för respektive verk

påbörjas. I detta fall var säkerheten på 1,5 Mkr per verk (gällde vindkraftverk

till havs). Säkerheten ska justeras efter konsumentprisindex där året för

driftstart utgör bas.

Tidsbegränsning av tillstånd

Tillståndet tidsbegränsades till 35 år.
 

Ett tillstånd till vindkraftsverksamhet bör normalt tidsbegränsas.

+

NJA 2012 s 921 HD 2012-12-18 – Taggen Hanöbukten

Ö 4925-11

Målet gällde 83 vindkraftverk till havs. Talerätt nekades bland annat enskilda boende på 11-12 km. HD uttalade dessutom bl.a. följande: 1. De som inte hade överklagat MMD:s tillståndsdom hade inte rätt att överklaga MÖD:s avgörande. De avvisades i HD. 2. Om en organisation svarar mot de uppställda kriterierna i 16 kap. 13 §, har den rätt att överklaga.

Om den däremot inte svarar mot kriterierna, får det göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 3. Enskilda boende på 11-12 km avstånd som klagat ansågs inte berörda eftersom olägenheterna för dem är helt obetydliga i rättslig mening. Vindkraftsparken kommer inte att leda till sänkta marknadsvärden på deras fastigheter, ett förhållande som annars hade kunnat ge dem rätt att överklaga.

Att begränsa det fria synfältet över havet och på så sätt påverka landskapsbilden ger inte de enskilda klagandena en rätt att överklaga. Det var rätt att avvisa deras överklaganden. 4. En förening med ca 10 medlemmar och som inte på annat sätt kunde påvisa allmänhetens stöd hade inte klagorätt. 5. Ej prövningstillstånd för organisation som hade talerätt.

+

MÖD 2011-06-23 - Storgrundet Söderhamn

M 8211-10

Tillåtligt.
Tillstånd gavs i MD. Länstyrelsen klagade till MÖD och yrkade till slut bara ändrad villkorsutformning.Fråga om sakkunnigutredning enligt MB 22:6 3 st. Anläggningsarbeten ska ske efter samråd med både tillsynsmyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

Kontrollprogram BACI-metoden.

+

MÖD 2008:30 2008-06-25 - Trolleboda Kalmarsund

M 3887-08

Talerätt.
Klagande på 7,5 km hade inte rätt att överklaga.
Se även NJA 2004 s 590.

+

Regeringen 2008-05-22 M 2006/2007/F/M Stora Middelgrund

Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Omfattande villkor med krav på undersökningar. Ek säkerhet för återställning på 51 Mkr + 51 Mkr.

+

MÖD 2008:29 2008-05-14 - Skottarevet Falkenberg

M 294-08 Ej pt i HD 2008-09-29

Talerätt.
De enskilda klagande hade inte talerätt, de ansågs inte berörda eftersom deras bostäder låg 8-9 km från de planerade verken.

+

MÖD 2005:59 2005-11-03 – Utanför Näsudden

M 9505-04

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)
Boende 2,5 km från vindkraftverken hade rätt att överklaga då de kunde drabbas av buller.