Ett fungerande 100 procent förnybart elsystem

Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Men det kräver att vindkraften kan fortsätta byggas ut och så även elnäten. Samtidigt behöver elanvändarna få möjlighet till flexibel användning utifrån elprisets upp- och nedgångar.

Det befintliga elsystemet i Sverige står inför stora förändringar. De flesta av de anläggningar som idag används för att producera el kommer inom 15-20 år att behöva läggas ner av åldersskäl. Denna elproduktion kommer därmed att behöva ersättas med ny, samtidigt som vi ser en förändring av elanvändningen i och med ökad elektrifiering, digitalisering och automatisering.

Det innebär att om 20–30 år kommer elsystemet att se annorlunda ut än vad det gör idag och det kommer att krävas mycket investeringar. Det är därför viktigt att vi arbetar för att omställningen sker kostnadseffektivt och att elsystemet fortsätter att fungera väl.

Fem scenarier visar på utmaningar för olika vägar framåt

Energimyndigheten har i två rapporter kartlagt utmaningarna och möjligheterna för 2040-talets elsystem. Länkar till dessa rapporter finns under rubriken ”Rapporter” på den här sidan.

De scenarier som Energimyndigheten har tagit fram fokuserar på drivkrafter som finns i samhället idag. De fem scenarier som är analyserade i delrapport 2 är:

  • Vindscenarier:
    • Landbaserad, jämt spridd över landet
    • Landbaserad, fokus norra Sverige
    • Havsbaserad, fokus södra Sverige
  • Solscenario
  • Kraftvärmescenario

Det av scenarierna som har störst sannolikhet att byggas ut på marknadsmässiga grunder är det med mest landbaserad vindkraft jämnt spridd över Sverige. Det är också extra viktigt att få till elproduktion i elområde 3. Där kan man ta tillvara på den mest lönsamma potentialen av förnybar el och få till elproduktion där det finns mest elanvändning – samtidigt som man bättre nyttjar den redan välutbyggda infrastrukturen.

I delrapport 2 konstateras också att både vattenkraften och kraftvärmen behöver värnas.