Hållbara bränslen

För att öka användningen av förnybara bränslen och minska klimatpåverkan har EU infört förnybartdirektivet och för transportsektorn även bränslekvalitetsdirektivet.

I Sverige går kraven in under hållbarhetslagen och drivmedelslagen och Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för båda dessa lagstiftningar. Sverige har också infört krav på att drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel, den så kallade reduktionsplikten.

Måste uppfylla hållbarhetskriterier

Hållbarhetslagen innehåller hållbarhetskriterier för biobränslen (biodrivmedel och biobränslen). Biobränslen måste uppfylla dem för att ha rätt till ekonomiska styrmedel som skattenedsättning och elcertifikat. För att visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda behöver du ett hållbarhetsbesked, det kan du ansöka om hos oss.

Hållbarhetsbesked

Krav på drivmedel och rapportering

Drivmedelslagen ställer krav på att drivmedel ska uppfylla vissa bränslespecifikationer samt att leverantörerna ska minska klimatpåverkan hos de bränslen de levererar med sex procent fram till 2020. Drivmedelsleverantörer ska därför en gång om året rapportera levererad mängd, ursprung och växthusgasutsläpp till Energimyndigheten. 

Drivmedelslagen

Reduktionsplikt för bensin och diesel

Drivmedelsleverantörer som säljer bensin och diesel måste blanda in biodrivmedel i dessa för att växthusgasutsläppen ska minska med en viss procentsats, detta kallar vi "reduktionsplikt". Om de inte uppnår sin reduktionsplikt måste de istället betala en avgift. Detta regleras i lag, förordning och föreskrifter.

Reduktionsplikt

Prenumerera på nyheter

Vi skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev som innehåller aktuell information som kan vara intressant om man på något sätt berörs av regelverken ovan.

Prenumerera på nyhetsbrevet Hållbara bränslen

Prenumerera på nyheter om hållbara bränslen