Författningar/juridik

Drivmedelslagen och drivmedelsförordningen implementerar bestämmelserna i bränslekvalitetsdirektivet i svensk lagstiftning. Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av de delar som rör minskade växthusgasutsläpp samt rapportering från leverantörer.

Bränslekvalitetsdirektivet (2009/30/EG) ställer krav på kvaliteter för olika typer av drivmedel. Dessa bestämmelser gäller inom hela EU. Direktivet ställer även krav på att drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen från drivmedel som de levererar med 6 procent till 2020. Ett rådsdirektiv (2015/652/EU) med beräkningsmetodik för detta ändamål har också beslutats.

Drivmedelslagen (2011:319) trädde i kraft 1 maj 2011. Lagen innehåller specifikationer för olika bränslen samt krav på minskade växthusgasutsläpp från drivmedel.

Drivmedelsförordningen (2011:346) trädde också i kraft 1 maj 2011. Förordningen utpekar Energimyndigheten till tillsynsmyndighet för de delar som avser minskning av växthusgasutsläpp. Det är också till Energimyndigheten som rapportering om minskning av utsläpp ska ske. Myndigheten får meddela föreskrifter om hur rapporteringen ska ske samt hur beräkningar ska göras.

Föreskrifter (STEMFS 2017:3) är Energimyndighetens föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.