Hållbarhetslagen

Den som levererar biobränslen måste kunna visa att vissa hållbarhetskriterier är uppfyllda. De omfattar hela produktionskedjan och ställer bland annat krav på att biobränslen ska ha minst 50 procent lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter. Kriterierna har sitt ursprung i förnybartdirektivet, som är ett EU-direktiv.

Hållbarhetskriterierna innebär att biobränslen ska leda till en minskning av växthusgasutsläpp, att råvaror endast får komma från vissa typer av marker och att det ska gå att spåra bränslena ända tillbaka till deras ursprung. De aktörer som hanterar biobränslen och är rapporteringsskyldiga enligt hållbarhetslagen ska se till att dessa kriterier uppfylls. De har även ett rapporteringskrav som innebär att de varje år ska rapportera till Energimyndigheten om vilka biobränslen de hanterat under föregående år.

Syftet med hållbarhetskriterierna är att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara, och att konsumenter ska känna sig trygga när de kommer i kontakt med dessa produkter. Utöver detta handlar det också om att uppnå vissa politiska mål, som ställs både nationellt och på europeisk nivå.

Energimyndigheten utfärdar så kallade hållbarhetsbesked och anläggningsbesked, tar emot och granskar rapporteringar och genomför omprövningar och tillsyn för att säkerställa att kriterierna följs. Här kan du läsa mer om hållbarhetsbesked och anläggningsbesked.

Kategori Benämning Egenskaper
Biodrivmedel FAME

Fatty Acid Methyl Esther. Ett bränsle som används i dieselmotorer, både i ren form och som låginblandning i vanlig diesel, dock högst 7 procent. Framställs genom att olja förestras med hjälp av exempelvis metanol. I Sverige används främst raps som råvara, då det ger bättre egenskaper vid kallt klimat.

  HVO Hydrerad Vegetabilisk Olja. Kemiskt sett väldigt lik diesel, vilket gör att den både kan blandas in i vanlig diesel utan begränsningar och användas ren i fordon och maskiner.Kan produceras från många olika fetthaltiga råvaror, däribland avfall från slakterier.
  Etanol Används för låginblandning i vanlig bensin samt i de alternativa drivmedlen E85/ED95. Etanol framställs till stor del av stärkelse- eller sockerrika grödor såsom spannmål eller sockerrör, men även avfall i form av matavfall och restprodukter från skogsindustrin finns.
  Biogas Biogas är metan , alltså detsamma som naturgas, som producerats av förnybara råvaror. Vanliga råvaror är slam från kommunalt avlopp samt källsorterat matavfall.
Flytande biobränsle Råtallolja Råtallolja är en restprodukt som uppstår i pappersmassaindustrin. Råtalloljan kan användas som flytande biobränsle, men vanligtvis raffineras oljan vidare till andra biokemiska produkter samt tallbeckolja som är ett annat flytande biobränsle.
  MFA Står för "Mixed Fatty Acids" och är en typ av restprodukt från produktion av olika typer av vegetabiliska oljor.