Anläggningsbesked

Både ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked behövs för att kunna göra avdrag från energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel. Anläggningsbesked utfärdas av Energimyndigheten efter ansökan från rapporteringsskyldiga aktörer.

Anläggningsbesked är en förutsättning för att få göra avdrag för skatt på biodrivmedel enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi. För att få ett anläggningsbesked krävs att aktören har ett kontrollsystem på plats som säkerställer att avdrag inte görs för livsmedelsbaserade biodrivmedel från anläggningar som tagits i drift efter den 31 december 2013 eller som är fullständigt avskrivna. Kontrollsystemet ska vara utformat utifrån verksamhetens förutsättningar. För aktörer som endast hanterar biodrivmedel från restprodukter och avfall krävs inget kontrollsystem utöver kontrollsystemet för hållbarhetskriterier.

Anläggningsbeskedet behöver inte nödvändigtvis gälla för en specifik anläggning. För en drivmedelsleverantör som köper in biodrivmedel från flera olika anläggningar kan anläggningsbeskedet omfatta samtliga av dessa leverantörer.

Ansökan om anläggningsbesked görs i samband med ansökan om hållbarhetsbesked via e-tjänsten hållbara bränslen.

Vilka behöver söka anläggningsbesked?

Rapporteringsskyldiga aktörer som gör avdrag för skatt på biodrivmedel (rena och höginblandade biodrivmedel).

Vilka behöver inte söka anläggningsbesked?

Aktörer som enbart använder flytande biobränslen för uppvärmning och elproduktion.

Aktörer som endast hanterar låginblandade biodrivmedel.

Statsstöd för biodrivmedel

Möjligheten att göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för rena och höginblandade biodrivmedel, betraktas som ett statligt stöd enligt gemensamma regler inom EU. Enligt riktlinjerna för statligt stöd får driftstöd för livsmedelsbaserade biodrivmedel endast beviljas för anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och endast till dess att anläggningen har avskrivits fullständigt. Anläggningsbeskedet ska säkerställa att avdrag endast görs för biodrivmedel som uppfyller dessa villkor.

Läs mer på sidan om statsstöd för biodrivmedel.

Anläggningsbesked för en avgränsad tidsperiod

En rapporteringsskyldig aktör har även möjlighet att ansöka om anläggningsbesked som avser en avgränsad tidsperiod. Det kan vara relevant när en aktör har hanterat biodrivmedel utan att ha ett anläggningsbesked. I ansökan specificeras vilken tidsperiod man vill söka anläggningsbesked för.