Anläggningsbesked

Både ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked behövs för att kunna göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel eller gasformigt biobränsle. Anläggningsbesked utfärdas av Energimyndigheten efter ansökan från rapporteringsskyldiga eller skattskyldiga aktörer.

Anläggningsbesked är en förutsättning för att få göra avdrag för skatt på biodrivmedel eller gasformigt biobränsle enligt:

6 och 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi

För att få ett anläggningsbesked krävs att aktören har ett kontrollsystem på plats.  För anläggningar som producerar eller använder biodrivmedel ska detta säkerställa att avdrag inte görs för biodrivmedel av livsmedels- eller fodergrödor eller att biodrivmedlet är framställt av livsmedels- eller fodergrödor men har producerats i en anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven. För gasformiga biobränslen ska kontrollsystemet visa att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor. Kontrollsystemet ska vara utformat utifrån verksamhetens förutsättningar. 

Ansökan om anläggningsbesked

Ansökan om anläggningsbesked kan göras i samband med anmälan om rapporteringsskyldighet för hållbarhetsbesked. 

Om aktören redan innehar ett anläggningsbesked och ska utöka med anläggningsbesked för användning för annat ändamål än transport behöver endast en anmälan om väsentlig ändring av kontrollsystem göras till Energimyndigheten. I det fall ansökan avser endast anläggningsbesked för ett gasformigt biobränsle görs den som en separat ansökan.

Anläggningsbeskedet behöver inte nödvändigtvis gälla för en specifik anläggning. För en drivmedelsleverantör som köper in biodrivmedel från flera olika anläggningar kan anläggningsbeskedet omfatta samtliga av dessa leverantörer.

Ansökan och anmälan görs via: 

E-tjänsten hållbara bränslen

Vilka behöver söka anläggningsbesked?

Rapporteringsskyldiga aktörer som gör avdrag för skatt på biodrivmedel (rena och höginblandade biodrivmedel) och aktörer som gör avdrag för skatt på biogas (gasformigt eller flytande) och biogasol (exempelvis producenter som är egenförbrukare, leverantörer, förbrukare som själva är skatteskyldiga).

Vilka behöver inte söka anläggningsbesked?

Aktörer som enbart använder flytande biobränslen för uppvärmning, kyla och elproduktion.

Aktörer som endast hanterar låginblandade biodrivmedel.

Statsstöd för biodrivmedel

Möjligheten att göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för rena och höginblandade biodrivmedel, betraktas som ett statligt stöd enligt gemensamma regler inom EU. Enligt riktlinjerna för statligt stöd får driftstöd för livsmedelsbaserade biodrivmedel endast beviljas för anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och endast till dess att anläggningen har avskrivits fullständigt. Anläggningsbeskedet ska säkerställa att avdrag endast görs för biodrivmedel som uppfyller dessa villkor.

Läs mer på sidan om statsstöd för biodrivmedel.

Anläggningsbesked för en avgränsad tidsperiod

En rapporteringsskyldig eller skatteskyldig aktör har även möjlighet att ansöka om anläggningsbesked som avser en avgränsad tidsperiod. Det kan vara relevant när en aktör har hanterat biodrivmedel eller gasformigt biobränsle utan att ha ett anläggningsbesked. I ansökan specificeras vilken tidsperiod man vill söka anläggningsbesked för.