Författningar/juridik

Bestämmelser om hållbarhetskriterier för biobränslen regleras i en lag och en förordning. För att förtydliga vissa detaljer i lagstiftningen meddelar Energimyndigheten bindande föreskrifter. Myndigheten publicerar också en vägledning till regelverket vars innehåll inte är bindande.

Hållbarhetslagen

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) trädde i kraft 1 augusti 2010 och innehåller övergripande bestämmelser om hållbarhetskriterier och rapporteringsskyldighet. Lagen kommer ur förnybartdirektivet som är bestämmelser på EU-nivå.

Hållbarhetslagen har ändrats vid ett flertal tillfällen. Hållbarhetsbesked infördes 2011 tillsammans med nya regler för rapporteringsskyldighet, och anläggningsbesked infördes 2016. Under 2018 ändrades bland annat definitionen av avfall/restprodukt och regler avseende livsmedelsbaserade biodrivmedel.

Hållbarhetsförordningen

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetsförordningen) utfärdas av regeringen och innehåller något mer detaljerade regler än vad som framgår av lagen.

Förordningen trädde i kraft 1 november 2011 och har ändrats vid två tillfällen. Regler kring anläggningsbesked trädde i kraft 2016. Den 1 juli 2019 ändrades definitionen för restprodukt samt benämningen för hållbarhetsbesked för avgränsad tidsperiod.

Föreskrifter om hållbarhetskriterier

Energimyndigheten utfärdar föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Föreskrifterna är bindande och innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat hållbarhetskriterier, beräkning av växthusgasminskning, rapporteringsskyldighet, kontrollsystem och oberoende granskning. STEMFS 2011:2 trädde i kraft 16 november 2011. Vi ändrade föreskrifterna med STEMFS 2017:4, dessa trädde i kraft 1 januari 2018.

Vägledning till regelverket

Som ett ytterligare stöd för rapporteringsskyldiga aktörer har Energimyndigheten tagit fram en vägledning till regelverket för hållbarhetskriterier. Vägledningen är inte i sig juridiskt bindande men utgör förklaringar till hur regelverket bör tolkas och tillämpas.