Författningar/juridik

Bestämmelser om hållbarhetskriterier för biobränslen regleras i en lag och en förordning. För att förtydliga vissa detaljer i lagstiftningen meddelar Energimyndigheten bindande föreskrifter. Myndigheten publicerar också en vägledning till regelverket vars innehåll inte är bindande.

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) trädde i kraft 1 augusti 2010 och innehåller övergripande bestämmelser om hållbarhetskriterier och rapporteringsskyldighet. Förändringar av reglerna om rapporteringsskyldighet och införandet av hållbarhetsbesked i hållbarhetslagen trädde i kraft den 1 november 2011 och ändrades 2015 med anledning av införandet av anläggningsbesked.

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetsförordningen) utfärdas av regeringen och innehåller något mer detaljerade regler än vad som framgår av lagen. Förordningen trädde i kraft 1 november 2011 och ändrades 2015 med anledning av införandet av anläggningsbesked.

Energimyndigheten utfärdar föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Föreskrifterna är bindande och innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat hållbarhetskriterier, beräkning av växthusgasminskning, rapporteringsskyldighet, kontrollsystem och oberoende granskning. STEMFS 2011:2 trädde i kraft den 16:e november 2011. Vi ändrade föreskrifterna med STEMFS 2017:4, dessa trädde i kraft 1 januari 2018.

Som ett ytterligare stöd för rapporteringsskyldiga har Energimyndigheten tagit fram en vägledning till regelverket. Vägledningen är inte i sig juridiskt bindande men utgör förklaringar till hur regelverket bör tolkas och tillämpas. Det finns också en särskild vägledning för regelverket kring anläggningsbesked.