Författningar/juridik

Bestämmelser om hållbarhetskriterier för biobränslen regleras i en lag och en förordning. För att förtydliga vissa detaljer i lagstiftningen meddelar Energimyndigheten bindande föreskrifter. Myndigheten publicerar också en vägledning till regelverket vars innehåll inte är bindande.

Hållbarhetslagen

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetslagen) trädde i kraft 1 augusti 2010 och innehåller övergripande bestämmelser om hållbarhetskriterier och rapporteringsskyldighet. Lagen kommer ur förnybartdirektivet som är bestämmelser på EU-nivå.

Hållbarhetslagen har ändrats vid ett flertal tillfällen. Hållbarhetsbesked infördes 2011 tillsammans med nya regler för rapporteringsskyldighet, och anläggningsbesked infördes 2016. Under 2018 ändrades bland annat definitionen av avfall/restprodukt och regler avseende livsmedelsbaserade biodrivmedel.

1 juli 2021 gjordes en större förändring då regelverket bl.a. utökades till att omfatta fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla och nya hållbarhetskriterier för skogsbiomassa infördes.

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetslagen)

Hållbarhetsförordningen

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetsförordningen) utfärdas av regeringen och innehåller något mer detaljerade regler än vad som framgår av lagen.

Förordningen trädde i kraft 1 november 2011 och har ändrats vid två tillfällen. Regler kring anläggningsbesked trädde i kraft 2016. Den 1 juli 2019 ändrades definitionen för restprodukt samt benämningen för hållbarhetsbesked för avgränsad tidsperiod. Under 2021 gjordes större förändringar även i hållbarhetsförordningen.

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetsförordningen)

Föreskrifter om hållbarhetskriterier

Energimyndigheten utfärdar föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Föreskrifterna är bindande och innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat hållbarhetskriterier, beräkning av växthusgasminskning, rapporteringsskyldighet, kontrollsystem och oberoende granskning.

Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Mer om föreskrifter som var i kraft till sista juni 2021 (STEMFS 2011:2)

Vägledning till regelverket

Som ett ytterligare stöd till dig som omfattas av reglerna har Energimyndigheten publicerat grundläggande information till rapporteringsskyldiga gällande regelverket om hållbarhetskriterier och biobränslen. Vägledningen är inte i sig juridiskt bindande men utgör förklaringar till hur regelverket bör tolkas och tillämpas. Energimyndigheten kommer att publicera en mer omfattande vägledning av regelverket senare under året som kommer uppdateras successivt.

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen