Oberoende granskning

Rapporterar den oberoende granskaren direkt till Energimyndigheten?

Nej, den oberoende granskaren rapporterar till den rapporteringsskyldige som i sin tur skickar in granskarens utlåtande till Energimyndigheten i samband med ansökan om hållbarhetsbesked eller omprövning av hållbarhetsbesked.

Granskas den oberoende granskaren av Energimyndigheten?

Den oberoende granskaren anlitas av den rapporteringsskyldige och relationen dem emellan regleras genom avtal. Den rapporteringsskyldige ansvarar för att granskaren är oberoende och har rätt kompetens med avseende på kontrollsystemet. Energimyndigheten bedömer om granskaren är oberoende och har tillräcklig kompetens samt granskarens utlåtande i samband med ansökan om eller omprövning av hållbarhetsbesked. Ackreditering av granskare enligt detta regelverk är inte möjlig, men granskare som är ackrediterade för andra regelverk eller standarder som motsvarar delar av regelverket kan ange detta som bevis på kompetens för dessa delar.

Kan en person i ett företag som har ett eget kontrollsystem och därmed god förståelse och kompetens om kraven användas som oberoende granskare av ett annat företag,det vill säga kan företag granska varandra?

Granskaren ska vara oberoende. Det är troligt att ett företag som också omfattas av hållbarhetskriterierna i sin egen verksamhet kan ha ett egenintresse i hur kontrollsystem, verifiering av hållbarhetskriterier och granskning ska se ut. Granskaren anses i detta fall inte vara oberoende.

När och hur bedöms den oberoende granskarens kompetens av Energimyndigheten?

Energimyndigheten bedömer granskarens kompetens vid ansökan om, eller omprövning av hållbarhetsbesked. Den rapporteringsskyldige ska säkerställa att kompetenskrav och krav på oberoende ska ingå i avtalskonstruktioner för oberoende granskare.

Om det inte går att hitta en oberoende granskare som har både den ekonomiska och den tekniska kompetens som krävs i samma person, kan flera olika granskare användas?

Ja, det är tillåtet att ett revisionsteam utför granskningen men det måste finnas en uttalad
revisionsledare som utfärdar det slutliga utlåtandet.

Kan flera oberoende granskare anlitas i olika delar av produktionskedjan?

Olika oberoende granskare kan anlitas för att granska olika steg i produktionskedjan. De måste dock uppfylla samma krav på kompetens och oberoende som ställs i regelverket. Den oberoende granskare som granskar kontrollsystemet ska ge ett samlat utlåtande för kontrollsystemet där delutlåtanden från andra granskare bör utgöra underlag för bedömningen av kontrollsystemet.