Rapportering

Vilken del av produktionskedjan ska ha varit igång före 23 januari 2008 för att övergångsbestämmelsen om att inte rapportera utsläppsminskningen ska gälla?

Vid rapportering av biodrivmedel eller flytande biobränsle som producerats i anläggningar som var i drift den 23 januari 2008 gäller att utsläppsminskningen ska rapporteras från den 1 april 2013. Utsläppsminskning ska därmed rapporteras första gången i april 2014 för mängder som satts på marknaden år 2013.

Alla övriga hållbarhetsegenskaper ska rapporteras för varje mängd. Övergångsbestämmelsen att inte rapportera utsläppsminskningen gäller om minst en produktions- eller bearbetningsanläggning i produktionskedjan var i drift den 23 januari 2008. Även produktionsanläggningar där restprodukter uppstår innefattas.

Får man rapportera mängder för brutet räkenskapsår, till exempel april 2010-april 2011?

Nej. Rapportering sker alltid för ett kalenderår, och rapporteras senast 1 april för föregående kalenderår.

Kan man rapportera inköpta mängder under ett år till egen tank istället för att rapportera använda mängder som tankas i fordonen?

Ja det är ok att rapportera inköpta mängder till egen tank förutsatt att det är de mängder som sedan används av den som är rapporteringsskyldig. Om de mängder som köps in säljs vidare till en annan användare rapporteras, finns risk för dubbelrapportering. I sådana fall ska de faktiska använda mängderna rapporteras.

Hur rapporteras mängder om verksamheten läggs ned och kvarvarande bränsle tas över av annat företag?

Om verksamheten läggs ned och kvarvarande bränsle tas över av annat företag bör det hanteras av det nya företagets kontrollsystem för massbalans genom ingående och utgående lager.