Regelverk

Hur vet jag om jag är rapporteringsskyldig?

Enligt Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen finns det två kategorier rapporteringsskyldiga aktörer. Det är dels aktörer som enligt 4 kap. Lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) är skattskyldiga för bränslen som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel eller flytande biobränsle, dels aktörer som i yrkesmässig verksamhet använder flytande biobränsle som varken utgör eller ingår i bränsle som är skattepliktigt enligt LSE.

För mer information angående skattepliktiga biodrivmedel och flytande biobränslen hänvisar vi till Skatteverket, Energigruppen.

För ytterligare frågor om skattebestämmelser och skattebetalning hänvisar vi till Skatteverket, Energigruppen.

Kan aktörer tvingas betala tillbaka skatt om hållbarheten inte går att visa eller om Energimyndigheten underkänner rapporterade mängder?

För frågor om skattebestämmelser och skattebetalning hänvisar vi till Skatteverket, Energigruppen.

Kan Energimyndighetens beslut om hållbarhet överklagas?

Ja, alla Energimyndighetens beslut enligt hållbarhetslagen kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Vad är ett flytande biobränsle?

Flytande biobränslen omfattar, till skillnad från biodrivmedel, bara vätskeformiga och alltså inte gasformiga produkter. De bränslen som används i Sverige och som omfattas av definitionen är biooljor, råtallolja och tallbeckolja samt biodrivmedel (utom gasformiga sådana) som används som flytande biobränslen, det vill säga för andra energiändamål än transport. Biooljor omfattar fyra typer av produkter, nämligen vegetabiliska och animaliska oljor samt vegetabiliska och animaliska fetter. Bränslelutar omfattas inte av definitionen, utan betraktas som ett fast bränsle (i huvudsak lignin) i lösningsform.

Vid vilken användning av flytande biobränslen krävs uppfyllande av hållbarhetskriterierna?

Hållbarhetskriterierna omfattar biodrivmedel (det vill säga flytande och gasformiga bränslen för transportändamål) samt flytande biobränslen för all användning för andra energiändamål än transportändamål. Användning av till exempel tallolja eller avfallsolja av biologiskt ursprung från livsmedelsindustrin för produktion av el, värme eller kyla omfattas således. Om biodrivmedel som biodiesel eller etanol används för exempelvis värmeproduktion istället för i fordon så ska fortfarande hållbarhetskriterierna uppfyllas.

För gasbränslen som biogas behöver dock hållbarhetskriterierna uppfyllas endast om de används för transportändamål, och inte vid uppvärmning eller elproduktion. För annan användning än energiändamål gäller inte kraven på hållbarhetskriterier, exempelvis om tallolja används som råvara för kemikalietillverkning.

Räknas tallbeckolja som fast eller flytande?

Tallbeckolja räknas som ett flytande biobränsle även då det vid vissa temperaturer är i fast fas.

Räknas gasformiga bränslen (t.ex. biogas) i flytande fas som ett flytande biobränsle?

Nej. Gasformiga bränslen räknas inte som ett flytande biobränsle oavsett distributionsform. Om ett gasformigt bränsle används för transportändamål räknas det som ett biodrivmedel och omfattas då av lagstiftningen.

Behöver jag ett Hållbarhetsbesked för att ansöka om Elcertifikat?

Hållbarhetsbesked kan användas för att bevisa uppfyllandet av hållbarhetskriterierna för vissa flytande biobränslen i enlighet med lagen (2003:113) om elcertifikat.