Växthusgasberäkning

Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion?

13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh. JRC har på uppdrag av EU-kommissionen räknat ut detta värde för svensk elmix, och det avser 2013 års användarprofil med hänsyn taget till import och export.

Kan man i en biodrivmedelsanläggning som använder en mix av råvaror använda normalvärden för de råvaror som det finns normalvärden för och räkna faktiska värden för de andra?

Ja, det är tillåtet, förutsatt att konverteringsfaktorer och substratmängder är kända och dokumenteras.

Hur ska växthusgasutsläpp från elbilar redovisas?

Elfordon omfattas inte av hållbarhetskriterierna. Elanvändning i produktionskedjan (vid framställning av biodrivmedel eller flytande biobränslen eller till exempel elanvändning i tåg vid transport av råvaror eller slutprodukt) ska belastas med genomsnittliga utsläpp från produktion och distribution av el i den region där elen används. I Sverige är det Svensk elmix som gäller.

Vid redovisning av el som drivmedel enligt drivmedelslagen ska också Svensk elmix användas.

Vilka normal/delnormalvärden får användas vid användning av flytande biobränsle till uppvärmning?

Vad gäller växthusgasberäkningar finns inga normalvärden för flytande biobränslen, därför måste faktiska beräkningar göras. Delnormalvärden får däremot användas för t.ex. odlingssteg. Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg för faktiska beräkningar av växthusgasutsläpp från flytande biobränslen. Verktyget finns tillgängligt på hemsidan.