Hållbarhetsbesked

Energimyndigheten kan utfärda hållbarhetsbesked till aktörer som ansöker om detta. Ett hållbarhetsbesked krävs för att biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

För att få en ansökan om hållbarhetsbesked beviljad krävs att man har ett kontrollsystem på plats som försäkrar att de mängder biodrivmedel och flytande biobränslen som hanteras uppfyller hållbarhetskriterierna. Den som ansöker om hållbarhetsbesked ska också vara rapporteringsskyldig.

Att vara rapporteringsskyldig enligt hållbarhetslagen innebär att man varje år ska rapportera hållbara mängder till Energimyndigheten. I Sverige knyts rapporteringsskyldigheten till skattskyldigheten, vilket innebär att det är den som är skattskyldig för ett biobränsle som är rapporteringsskyldig. För biobränslen som inte är skattepliktiga är det den som har använt bränslet i yrkesmässig verksamhet som är rapporteringsskyldig. Vilka bränslen som är skattepliktiga framgår av lagen om skatt på energi, bränslen som inte ingår där är inte skattepliktiga. En ansökan om hållbarhetsbesked ska innehålla ett utlåtande från en oberoende granskare med tillräcklig kunskap om regelverket och den typ av verksamhet som bedrivs. Energimyndigheten bedömer vid varje enskilt fall om granskaren har tillräcklig kompetens och är oberoende gentemot den ansökande aktören. När Energimyndigheten har beviljat ett hållbarhetsbesked gäller det tills vidare, men vi beslutar också om omprövning av hållbarhetsbesked för att försäkra att aktörerna har följt sina kontrollsystem. Energimyndigheten utövar också tillsyn för att se till att hållbarhetskriterierna uppfylls.

Det finns även ett antal frivilliga certifieringssystem som kan användas för att visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda. Dessa certifieringssystem kan se ut på lite olika sätt och alla har granskats och godkänts av EU-kommissionen. Samtliga system finns samlade på EU:s webbplats Transparency Platform. Energimyndigheten kan inte ställa ytterligare på bevis att hållbarhetskriterierna är uppfyllda av en aktör som är certifierad enligt ett sådant system.