Hållbarhetsbesked

Hållbarhetslagen ställer krav på vissa aktörer att ha hållbarhetsbesked. Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.  

För att få ett hållbarhetsbesked krävs att aktören har ett kontrollsystem på plats som säkerställer att de mängder biodrivmedel och/eller biobränslen som hanteras uppfyller hållbarhetskriterierna. Energimyndigheten utfärdar hållbarhetsbesked.

För att beviljas hållbarhetsbesked måste den som är skyldig att ha hållbarhetsbesked eller frivilligt ansöker om hållbarhetsbesked först anmäla om rapporteringsskyldighet för att sedan kunna beviljas hållbarhetsbesked.

Den som redan har hållbarhetsbesked för biodrivmedel eller flytande biobränslen men som också hanterar fasta och/eller gasformiga biobränslen som omfattas av de nya kraven behöver i stället anmäla en väsentlig ändring. En anmälan ska göras senast två veckor efter det att skyldigheten att ha hållbarhetsbesked har inträtt. Skyldigheten gäller från det att din verksamhet omfattas av kraven, det vill säga från att lagen trätt ikraft eller från att du påbörjat verksamheten som omfattas av kraven på hållbarhetsbesked. 

För mer information till dig som omfattas av reglerna har Energimyndigheten publicerat en vägledning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Just nu går det inte att anmäla om rapporteringsskyldighet för hållbarhetsbesked genom Mina sidor/e-tjänsten. Energimyndigheten har därför tagit fram ett tillfälligt förfarande för anmälan om rapporteringsskyldighet för hållbarhetsbesked, genom blanketten som finns på hjälpsidorna till e-tjänsten Hållbara bränslen

Anmälan om väsentlig ändring görs genom E-tjänsten hållbara bränslen på Mina sidor

Ett hållbarhetsbesked är ett beslut som utfärdas av Energimyndigheten och ett bevis på att levererade biodrivmedel respektive biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och/eller bränslen är hållbara. För att få hållbarhetsbesked behöver aktören ha ett kontrollsystem på plats som uppfyller regelverkets krav. Kontrollsystemet behöver också granskas av en oberoende granskare med tillräcklig kunskap om regelverket och den typ av verksamhet som bedrivs. Energimyndigheten bedömer vid varje enskilt fall om granskaren har tillräcklig kompetens och är oberoende gentemot den ansökande aktören.

När Energimyndigheten har beviljat ett hållbarhetsbesked gäller det tills vidare, men vi beslutar också om omprövning av hållbarhetsbesked för att försäkra att aktörerna har följt sina kontrollsystem. Energimyndigheten utövar också tillsyn för att se till att hållbarhetskriterierna uppfylls.

Rapporteringsskyldighet

Att vara rapporteringsskyldig betyder att man antingen är skyldig att anmäla sig, eller frivilligt kan ansöka om ett hållbarhetsbesked hos Energimyndigheten. En rapporteringsskyldig aktör definieras enligt 3 kap. 1 § hållbarhetslagen med de begränsningar som anges i hållbarhetsförordningen 13 § och gäller från 1 juli 2021.

I hållbarhetsregelverket används uttrycket rapporteringsskyldig för den aktör som ansvarar för att visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda. Att vara rapporteringsskyldig innebär alltså inte nödvändigtvis att uppgifter behöver lämnas årligen till Energimyndigheten, utan snarare att aktören kan inneha ett hållbarhetsbesked. Mer information om vem som ska lämna uppgifter årligen framgår på Rapportering av hållbara mängder.

Aktörer med skyldighet att inneha hållbarhetsbesked

Leverantörer av biodrivmedel
som enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi är skattskyldig för bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel, oavsett mängd. Biodrivmedel definieras i hållbarhetslagen som flytande eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa och som används för motordrift.

Användare av biobränslen i yrkesmässig verksamhet för produktion av el, värme, och/eller kyla för intern användning
a/ som använder flytande biobränslen i en omfattning av minst 200 m3 i genomsnitt de tre senaste åren inom hela sin yrkesmässiga verksamhet och/eller,

b/ som använder gasformiga biobränslen för produktion av el, värme och/eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt om minst 2 MW och/eller,

c/ som använder fasta biobränslen för produktion av el, värme och/eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt om minst 20 MW.

Användare av biobränslen i yrkesmässig verksamhet för produktion och leverans av el, värme, kyla, och/eller bränslen
a/ som använder flytande biobränslen i en omfattning av minst 200 m3 i genomsnitt de tre senaste åren inom hela sin yrkesmässiga verksamhet och/eller,

b/ som använder gasformiga biobränslen för

  • produktion av el, värme och/eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt om minst 2 MW och/eller,
  • produktion av bränsle i en anläggning med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om minst 17,5 GWh om det ges (statligt) finansiellt stöd för bränsleproduktionen och/eller,
  • produktion av el, värme, kyla och/eller bränsle i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt om minst 2 MW om det ges (statligt) finansiellt stöd för bränsleproduktionen.

c/ som använder fasta biobränslen för

  • produktion av el, värme och/eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt om minst 20 MW och/eller,
  • produktion av bränsle i en anläggning med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om minst 175 GWh om det ges (statligt) finansiellt stöd för bränsleproduktionen.
  • produktion av el, värme, kyla och/eller bränsle i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt om minst 20 MW om det ges (statligt) finansiellt stöd för bränsleproduktionen.

Hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod

En rapporteringsskyldig aktör har även möjlighet att söka hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod, där tidsperiod och mängder som hanterats specificeras. Det kan vara relevant när en aktör har hanterat biodrivmedel och biobränsle utan att inneha hållbarhetsbesked. Detta hette tidigare hållbarhetsbesked för specifika mängder men fick ett nytt namn i samband med en uppdatering av hållbarhetsförordningen 1 juli 2019.