Hjälpmedel

På denna sida har vi samlat olika typer av hjälpmedel som kan vara till nytta för dig som vill eller är skyldig att inneha ett hållbarhetsbesked. Det finns inget krav på att dessa hjälpmedel ska användas, de fyller enbart en stöttande funktion. Vi uppdaterar sidan löpande med hjälpmedel till stöd för det nya regelverket som trädde i kraft 1 juli 2021.

Vägledning till det nya regelverket för hållbarhetskriterier

Som ett ytterligare stöd till dig som omfattas av reglerna har Energimyndigheten publicerat Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen gällande regelverket om hållbarhetskriterier och biobränslen. Vägledningen är inte i sig juridiskt bindande men utgör förklaringar till hur regelverket bör tolkas och tillämpas.

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Hjälpmedel för nu gällande regelverk

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Vägledning som gäller från 1 juli 2021

Typiska växthusgasutsläpp för NUTS2-områden

Medlemsstaterna har i enlighet med förnybartdirektivet genomfört beräkningar av typiska växthusgasutsläpp från odling av råvaror på regional nivå i rapporten Estimating the capital stock for the NUTS 2 regions of the EU-27. På Transparency platform (länk till höger) finns de beräkningsdokument som har granskats av EU-kommissionen samlade.

Biograce

Verktyg för växthusgasberäkningar i Excel.

Hållkollen

På Jordbruksverkets webbplats finns karttjänsten Hållkollen. Karttjänsten ska fungera som ett stöd för aktörer som vill visa att biodrivmedel producerad av råvara från svensk jordbruksmark uppfyller de hållbarhetskriterier som gäller för markanvändning. Med hjälp av informationen i kartorna kan rapporteringsskyldiga själva kontrollera om den mark där deras råvara odlats var åkermark 2008 och om ändrad markanvändning skett.

Beräkningsverktyg för biogas

I ett samarbete mellan Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och IVL har ett beräkningsverktyg tagits fram för redovisning av minskning av växthusgaser för biogas som levererats som fordonsbränsle. Verktyget ska vara ett hjälpmedel för rapportering enligt hållbarhetskriterierna för levererad biogas som fordonsbränsle. Energigas Sverige uppdaterar verktyget för det nya regelverket.

Frivilliga certifieringssystem

EU kommissionen godkänner frivilliga certifieringssystem som kan användas som kontrollsystem av den som innehar ett hållbarhetsbesked. Här hittar du vilka frivilliga certifieringar som är godkända.

Skatteverket (KN-nummer, information till skattepliktiga)

För dig som behöver hållbarhetsbesked för att uppfylla kraven enligt lagen om skatt på energi finns här mer information om energiskatter och kontaktuppgifter till Skatteverket. KN-nummer kan behöva anges vid anmälan för hållbarhetsbesked, kontakta Skatteverket vid frågor.

Naturvårdsverket EU-ETS

Om du omfattas av krav enligt EU-ETS och därför behöver ett hållbarhetsbesked finns information rörande kraven från EU-ETS på Naturvårdsverkets sida.

Energimyndigheten elcertifikat

För dig som har hållbarhetsbesked för att uppfylla kraven i elcertifikatsystemet hittar du mer information om elcertifikat på denna sida.

Bedömning av Sverige som A-land

Skogsstyrelsens rapport (2019/15) Underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor togs fram som en del i implementeringen av Renewable Energy Directive II och ger bland annat underlag till bedömningen att Sverige uppfyller kraven för att räknas som ett land i kategori A avseende skogsbiomassa.

Hjälpmedel till det regelverk som var i kraft före 1 juli 2021

Gammal vägledning hållbarhetskriterier

Vägledning till regelverket som var i kraft till sista juni 2021. Fortfarande aktuell för dig som behöver rapportera för första halvåret 2021.

Beräkningsexempel för transport

IVL har tagit fram exempel på hur transportsteget i växthusgasminskning kan beräknas för biodrivmedel, biogas och biooljor. Exemplen omfattar alla transport- och distributionssteg i produktionskedjan.

Samrötning av biogas

Denna PM beskriver metodiken för hur producerad biogas kan fördelas vid samrötning av olika substrat, baserat på förväntade gasutbyten.

Biooljemodell

För flytande biobränslen finns det i princip inga normalvärden att använda vid bestämning av växthusgaser. IVL har därför tagit fram ett Excelbaserat beräkningsverktyg för flytande biobränslen. Verktyget finns i två versioner för nedladdning: en som är kompatibel med Excel 2007 och en som är kompatibel med Excel 2010.

Beräkningsverktyg för biogas

I ett samarbete mellan Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och IVL har ett beräkningsverktyg tagits fram för redovisning av minskning av växthusgaser för biogas som levererats som fordonsbränsle. Verktyget ska vara ett hjälpmedel för rapportering enligt hållbarhetskriterierna för levererad biogas som fordonsbränsle.

Tullnummerlista

Tullverket har gjort en översättningslista för KN-nummer. Ett sådant ska anges vid ansökan om hållbarhetsbesked.