Hjälpmedel

På den här sidan har vi samlat hjälpmedel som kan vara till nytta för dig som vill eller är skyldig att inneha ett hållbarhetsbesked. Vi uppdaterar sidan löpande med hjälpmedel för det nya regelverket som trädde i kraft 1 juli 2021.

Vägledning till nu gällande regelverk om hållbarhetskriterier

Som ett ytterligare stöd för dig som omfattas av reglerna har vi tagit fram en vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Vägledningen är inte juridiskt bindande men innehåller förklaringar till hur regelverket bör tolkas och tillämpas.

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

 

Hjälpmedel för nu gällande regelverk

Beräkningsverktyg för energiomvandlingen EC

Vi har tagit fram ett beräkningsverktyg i Excel för att hjälpa dig som är rapporteringsskyldig aktör att räkna ut det totala växthusgasutsläppet från den slutliga energiprodukten (EC), genom att lägga till växthusgasutsläpp från energiomvandlingen. Beräkningsverktyget hjälper dig alltså att beräkna EC när du redan har tillgång till E (verktyget kan inte beräkna fram E).

Beräkningsverktyg för energiomvandlingen EC

Typiska växthusgasutsläpp för NUTS2-områden

Medlemsstaterna i EU har i enlighet med förnybartdirektivet genomfört beräkningar av typiska växthusgasutsläpp från odling av råvaror på regional nivå i rapporten Estimating the capital stock for the NUTS 2 regions of the EU-27.

Estimating the capital stock for the NUTS 2 regions of the EU-27 (europa.eu, engelska)

Karttjänst för att kontrollera hållbarhetskriterier för markanvädning

På Jordbruksverkets webbplats finns karttjänsten Hållkollen. Karttjänsten fungerar som ett stöd för aktörer som vill visa att biodrivmedel producerad av råvara från svensk jordbruksmark uppfyller de hållbarhetskriterier som gäller för markanvändning. Med hjälp av informationen i kartorna kan rapporteringsskyldiga själva kontrollera om den mark där deras råvara odlats var åkermark 2008 och om ändrad markanvändning skett.

Jordbruksverkets karttjänst Hållkollen (jordbruksverket.se)

Beräkningsverktyg för biodrivmedel och biobränslen

I ett samarbete mellan Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och IVL har ett beräkningsverktyg tagits fram för redovisning av minskning av växthusgaser för biogas som levererats som fordonsbränsle. Verktyget är ett hjälpmedel för rapportering enligt hållbarhetskriterierna för levererad biogas som fordonsbränsle. Energigas Sverige uppdaterar just nu verktyget för det nya regelverket.

Beräkningsverktyg för biodrivmedel och biobränslen (energigas.se)

Frivilliga certifieringssystem

EU-kommissionen godkänner frivilliga certifieringssystem som kan användas som kontrollsystem av den som innehar ett hållbarhetsbesked. Här hittar du vilka frivilliga certifieringar som är godkända.

EU-kommissions lista på godkända frivilliga certifieringssystem (europa.eu, engelska)

Skatteverket (KN-nummer, information till skattepliktiga)

För dig som behöver hållbarhetsbesked för att uppfylla kraven enligt lagen om skatt på energi finns här mer information om energiskatter och kontaktuppgifter till Skatteverket. KN-nummer kan behöva anges vid anmälan för hållbarhetsbesked, kontakta Skatteverket vid frågor.

Energiskatter hos Skatteverket (skatteverket.se)

Hållbarhetsbesked för EU-ETS utsläppshandel

Om du omfattas av krav enligt EU-ETS och därför behöver ett hållbarhetsbesked finns information rörande kraven från EU-ETS på Naturvårdsverkets sida.

Information om krav för hållbarhetsbesked enligt EU-ETS hos Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Hållbarhetsbesked för elcertifikat

För dig som har hållbarhetsbesked för att uppfylla kraven i elcertifikatsystemet hittar du mer information på vår sida om elcertifikatsystemet.

Elcertifikatsystemet

Rapport om Sverige som A-land avseende skogsbiomassa

Skogsstyrelsens har tagit fram en rapport som en del i implementeringen av det omarbetade förnybartdirektivet. Den ger bland annat underlag till bedömningen att Sverige uppfyller kraven för att räknas som ett land i kategori A avseende skogsbiomassa.

Underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (skogsstyrelsen.se)

Hjälpmedel för det regelverk som var i kraft före 1 juli 2021

Beräkningsexempel för transport

IVL har tagit fram exempel på hur transportsteget i växthusgasminskning kan beräknas för biodrivmedel, biogas och biooljor. Exemplen omfattar alla transport- och distributionssteg i produktionskedjan.

Beräkningsexempel: emissioner från transport av biodrivmedel och flytande biobränslen

Samrötning av biogas

Denna PM beskriver metodiken för hur producerad biogas kan fördelas vid samrötning av olika substrat, baserat på förväntade gasutbyten.

Samrötning av biogas

Beräkningsverktyg för flytande biobränslen

För flytande biobränslen finns det i princip inga normalvärden att använda vid bestämning av växthusgaser. IVL har därför tagit fram ett Excelbaserat beräkningsverktyg för flytande biobränslen. Verktyget finns i två versioner för nedladdning: en som är kompatibel med Excel 2007 och en som är kompatibel med Excel 2010.

Beräkningsverktyg för flytande biobränslen (kompatibel med Excel 2010)

Beräkningsverktyg för flytande biobränslen (kompatibel med Excel 2007)

Beräkningsverktyg för biodrivmedel och biobränslen

I ett samarbete mellan Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och IVL har ett beräkningsverktyg tagits fram för redovisning av minskning av växthusgaser för biogas som levererats som fordonsbränsle. Verktyget ska vara ett hjälpmedel för rapportering enligt hållbarhetskriterierna för levererad biogas som fordonsbränsle.

Beräkningsverktyg för biodrivmedel och biobränslen (energigas.se)

Verktyg för växthusgasberäkningar

Biograce har tagit fram ett verktyg för att beräkna växthusgasutsläpp.

Biograce verktyg för växthusgasberäkningar (biograce.net, engelska)

Tullnummerlista

Tullverket har gjort en översättningslista för KN-nummer. Ett sådant ska anges vid ansökan om hållbarhetsbesked.

Tullnummerlista