Rapportering av hållbara mängder

Den som är rapporteringsskyldig ska senast den 1 april varje år rapportera de mängder av biobränsle som denne har varit skatteskyldig för under föregående år. De aktörer som är rapporteringsskyldiga för icke skattepliktiga flytande biobränslen ska rapportera mängden som de har använt i yrkesmässig verksamhet.

Rapporteringen enligt hållbarhetslagen ska innehålla information om så kallade hållbarhetsegenskaper för biobränslen. Exempel på hållbarhetsegenskaper är vilken råvara som har använts för framställningen av biobränslet, om råvaran utgörs av en restprodukt eller ett avfall, råvarans ursprungsland samt vilken minskning av växthusgasutsläpp användningen av biobränslet innebär i jämförelse med om en fossil motsvarighet hade använts.