Rapportering av hållbara mängder

Den som är skyldig att lämna uppgifter till Energimyndigheten ska senast 1 april varje år rapportera de mängder biobränslen och biodrivmedel som hanterats föregående år. 

Rapporteringen enligt hållbarhetslagen ska innehålla information om så kallade hållbarhetsegenskaper för biobränslen. Exempel på hållbarhetsegenskaper är vilken råvara som har använts för framställningen av biobränslet, om råvaran utgörs av en restprodukt eller ett avfall, råvarans ursprungsland samt vilken minskning av växthusgasutsläpp användningen av biobränslet innebär i jämförelse med om en fossil motsvarighet hade använts.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som hanterats före den 1 juli 2021 ska rapporteras enligt då gällande regelverk. Den som är skyldig att lämna uppgifter ska senast den 1 april varje år rapportera de mängder av biodrivmedel och flytande biobränslen som denne har varit skatteskyldig för under föregående år. De aktörer som är skyldiga att lämna uppgifter för icke skattepliktiga flytande biobränslen ska rapportera mängden som de har använt i yrkesmässig verksamhet.

Den 1 juli 2021 trädde en ändring i hållbarhetslagen i kraft. Ändringarna innebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier samt bestämmelser om vem som är skyldig att lämna uppgifter till Energimyndigheten.

För biodrivmedel är det den aktör i produktionskedjan för vilken skattskyldigheten först inträtt enligt 5 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi som ska rapportera till Energimyndigheten. Gällande biobränslen är det den som använder biobränslen för att producera el, värme eller kyla som ska rapportera dessa hållbara mängder till Energimyndigheten.

I det uppdaterade regelverket är inte alla aktörer som har hållbarhetsbesked skyldiga att årligen inlämna uppgifter till Energimyndigheten. Detta gäller dels aktörer som är rapporteringsskyldiga enbart på grund av att de producerar bränslen, dels för aktörer med frivilligt hållbarhetsbesked.

Första gången som aktörer ska inkomma med uppgifter om fasta och gasformiga biobränslen till Energimyndigheten är senast 1 april 2023. Uppgifter som då ska rapporteras avser sådant biobränsle som hanterats från 1 januari 2022 (det vill säga mängder fasta och gasformiga biobränslen som hanteras efter att lagen träder i kraft från 1 juli 2021 till och med 31 december 2021 rapporteras inte till Energimyndigheten).

För biodrivmedel och flytande biobränslen, som även berörts av årlig rapportering enligt tidigare regelverk, ska uppgifter om biodrivmedel och flytande biobränsle som använts under 2021 senast inkomma den 1 april 2022.

Rapportering sker enklast i e-tjänsten ”Hållbara bränslen” på Mina sidor. Där finns även mallen för rapportering tillgänglig för nedladdning.