Reduktionsplikt

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen från 1 juli 2018 infört reduktionsplikt för bensin, diesel och från 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats. 

Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel. Styrmedlet ska bland annat bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030.

Om du är skattskyldig för ett reduktionspliktigt drivmedel innebär reduktionsplikten att du ska se till att det bidrar till en viss minskning av klimatpåverkan. Du uppnår detta genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel. Från 1 januari 2022 är reduktionsnivåerna 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för dieselbränsle. Riksdagen har beslutat att pausa ökningen av reduktionsplikten för bensin och diesel, vilket innebär att samma reduktionsnivåer gäller även under 2023. Reduktionsnivån för flygfotogen är 1,7 procent 2022.

När du beräknar uppfyllandet av reduktionsplikten ska du jämföra klimatpåverkan för det aktuella drivmedlet med en helt fossil motsvarighet. Beräkna klimatpåverkan från det aktuella drivmedlet genom att lägga ihop ingående komponenters (fossila och förnybara) klimatpåverkan i livscykelperspektiv, från produktion till användning.

Omfattas vi av reduktionsplikten?

Ni omfattas av reduktionsplikten om ni är skattskyldiga för bensin, diesel eller flygfotogen som innehåller högst 98 procent biodrivmedel. Alkylatbensin och färgad diesel omfattas dock inte, inte heller reduktionspliktigt drivmedel som används av försvarsmakten.

Det är endast första gången skattskyldigheten inträder som drivmedlet är reduktionspliktigt. Om ni tar in ett drivmedel i ert skatteupplag och begär tillbaka skatten blir drivmedlet alltså inte reduktionspliktigt igen när skattskyldigheten inträder på nytt.

Vilka drivmedel omfattas av reduktionsplikten?

Drivmedel som används som motorbränsle och innehåller högst 98 procent biodrivmedel omfattas.

Med bensin menas all bensin, utom alkylatbensin och bensin som används av försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer:

  • 2710 11 41
  • 2710 11 45
  • 2710 11 49
  • 2710 11 51 eller
  • 2710 11 59.

Med diesel menas all diesel, utom märkt diesel och diesel om används av försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer 2710 19 41 eller 2710 19 45.

Med flygfotogen menas allt flygfotogen, utom flygfotogen som används av försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer 2710 19 21.

Hur ska vi beräkna utsläppsreduktionen?

Utsläppsreduktionen utgör skillnaden mellan en aktuell bensin, dieselns eller flygfotogens växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv jämfört med en helt fossil motsvarighet.

Ni beräknar den procentuella utsläppsminskningen genom att dividera utsläppsreduktionen med utsläppen från samma energimängd av en fossil motsvarighet.

Vilken fossil motsvarighet ska vi använda för att beräkna utsläppsreduktionen?

När ni räknar ut reduktionen av utsläpp ska ni använda den fossila motsvarigheten 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för bensin, 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för diesel och 89 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för flygfotogen.

Hur ska vi värdera utsläppen från reduktionspliktiga drivmedel?

Räkna ut den levererade bensinens, dieselns eller flygfotogenets utsläpp genom att summera utsläppen från ingående fossila- respektive biodrivmedelskomponenter.

Använd viktade normalvärden från bränslekvalitetsdirektivet för fossila komponenter av bensin och diesel (93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för bensin, 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för diesel) och från Corsia för fossil komponent av flygfotogen (89 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för flygfotogen).

Hur ska vi värdera utsläppen från biodrivmedel?

För biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna ska ni använda utsläppet i livscykelperspektiv enligt hållbarhetskriteriernas beräkningsmetod. Det kan antingen vara en faktisk beräkning, ett normalvärde eller en kombination av faktiska beräkningar och delnormalvärden.

Biodrivmedel som inte uppfyller hållbarhetskriterierna får ni inte använda för att uppfylla reduktionsplikten, utan de ska ni räkna som fossila (utsläppsfaktorerna för bensin, diesel respektive flygfotogen).

Vilka regler gäller för massbalans inom reduktionsplikten?

Biodrivmedel som används för att uppfylla reduktionsplikten ska uppfylla hållbarhetskriterierna och därmed bestämmelserna om massbalans i hållbarhetslagen. Bestämmelserna om massbalans under Hållbarhetslagen gäller biobränslen som träffas av denna lag och biokomponenter som träffas av Drivmedelslagen.

Sammanräkningen av växthusgasutsläpp över livscykeln för reduktionspliktens måluppfyllnad, där samtliga bensinprodukter respektive samtliga dieselprodukter räknas samman under året, är en summering för måluppfyllnad. 

Här kan du läsa mer frågor och svar om massbalans och spårbarhet

Är det tillåtet att överlåta utsläppsreduktion i flera led?

Ja, du får överlåta utsläppsreduktion även om du har uppnått din egen reduktionsplikt genom att förvärva utsläppsreduktion från ett annat bolag.

Kan vi använda höginblandade biodrivmedel för att uppfylla reduktionsplikten?

Nej, ni kan inte använda höginblandade biodrivmedel såsom HVO100, FAME100, E85 eller ED95 för att uppfylla reduktionsplikten. Dessa bränslen omfattas av ett annat KN-nummer, alternativt består till mer än 98 procent av biodrivmedel, och ni kan istället göra skatteavdrag för dessa.

Vad händer om vi inte uppfyller vår reduktionsplikt?

Om ni efter kalenderårets slut inte lyckats uppfylla er reduktionsplikt är det möjligt för er att ta över eventuellt överskott av reduktion från andra reduktionspliktiga aktörer.

Från 1 augusti 2021 ändras regler för överlåtelser och flexibla kvoter införs. Det innebär att, överskott av utsläppsminskning från bensin kan överlåtas till diesel och från diesel till bensin om 6 procent av plikten för bensin har uppfyllts av inblandning eller förvärv av överskott från bensin. Flygfotogen kan överlåtelser endast ske mellan samma typ av drivmedel (flygfotogen).

En viss del av överskott kan sparas för att användas påföljande år. Om ni inte har möjlighet att överta överskott blir ni skyldiga att betala en avgift per varje kilo koldioxidekvivalent som överstiger dess reduktionsplikt.

För bensin är avgiften 5 kronor per kg, för diesel 4 kronor per kg och för flygfotogen 6 kronor per kg koldioxid.

Hur stor blir reduktionspliktsavgiften för ett helt fossilt drivmedel?

Den som säljer ett reduktionspliktigt drivmedel helt utan inblandning av biodrivmedel skulle enligt 2022 års reduktionsplikt behöva betala 1,17 kronor per liter bensin respektive 4,10 kronor per liter diesel. För flygfotogen skulle avgiften bli cirka 31 öre per liter.

Hur ska vi rapportera ETBE?

Ni ska rapportera den förnybara andelen av ETBE som biokomponent. Värmevärdet för ETBE är 27 MJ/liter. Den fossila andelen rapporterar ni som fossilkomponent. Andelen förnybart bestämmer ni baserat på energiandelen av ingående råvaror. Samma sak gäller även för MTBE.