Frågor och svar om reduktionsplikten

Här hittar du frågor och svar om reduktionsplikten. 

Lämna gärna synpunkter och eventuella följdfrågor till hb...@energimyndigheten.se.

+

Vad menas med reduktionsplikt?

Reduktionsplikten är ett styrmedel för att driva på inblandning av klimatsmarta biodrivmedel. Den innebär att leverantörer av bensin, diesel och flygfotogen måste minska växthusgasutsläppen med en viss procentsats genom att blanda in biodrivmedel.

+

Omfattas vi av reduktionsplikten?

Ni omfattas av reduktionsplikten om ni är skattskyldiga för bensin, diesel eller flygfotogen. Allt drivmedel som ni säljer ingår inte nödvändigtvis i reduktionsplikten. Alkylatbensin och färgad diesel omfattas dock inte, inte heller reduktionspliktigt drivmedel som används av Försvarsmakten.

Det är endast första gången skattskyldigheten inträder som drivmedlet är reduktionspliktigt. Om ni tar in ett drivmedel i ert skatteupplag och begär tillbaka skatten blir drivmedlet alltså inte reduktionspliktigt igen när skattskyldigheten inträder på nytt.

+

Vilka drivmedel omfattas av reduktionsplikten?

Bensin

Med bensin menas all bensin, utom alkylatbensin och bensin som används av Försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer:

  • 2710 11 41
  • 2710 11 45
  • 2710 11 49
  • 2710 11 51
  • 2710 11 59

Diesel

Med diesel menas all diesel, utom märkt diesel och diesel som används av Försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer 2710 19 41 eller 2710 19 45.

Flygfotogen

Med flygfotogen menas allt flygfotogen, utom flygfotogen som används av Försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer 2710 19 21.

+

Hur ska vi beräkna utsläppsreduktionen?

Utsläppsreduktionen utgör skillnaden mellan en aktuellt drivmedels växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv jämfört med dess fossila motsvarighet.

Se vägledning för reduktionsplikten som finns att ladda ner i vår webbshop för mer exakta beräkningar.

Vägledning

+

Hur ska vi värdera utsläppen från reduktionspliktiga drivmedel?

Räkna ut den levererade bensinens, dieselns eller flygfotogenets utsläpp genom att summera utsläppen från ingående fossila- respektive biodrivmedelskomponenter.

Använd viktade normalvärden från bränslekvalitetsdirektivet för fossila komponenter av bensin och diesel (93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för bensin, 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för diesel) och från Corsia för fossil komponent av flygfotogen (89 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för flygfotogen).

+

Hur ska vi värdera utsläppen från biodrivmedelskomponenterna?

Biodrivmedel som inte uppfyller hållbarhetskriterierna får ni inte använda för att uppfylla reduktionsplikten, utan de ska ni räkna som fossila (utsläppsfaktorerna för bensin, diesel respektive flygfotogen).

För biodrivmedelskomponenterna som uppfyller hållbarhetskriterierna ska ni använda utsläppet i livscykelperspektiv enligt hållbarhetskriteriernas beräkningsmetod. Godkända metoder finns beskrivet i hållbarhetsföreskrifterna kapitel 6 (STEMFS 2021:7).

STEMFS 2021:7

+

Vilka regler gäller för massbalans inom reduktionsplikten?

Biodrivmedel som används för att uppfylla reduktionsplikten ska uppfylla hållbarhetskriterierna och därmed bestämmelserna om massbalans i lagen om hållbarhetskriterier.

Frågor och svar om massbalans och spårbarhet.

+

Är det tillåtet att överlåta utsläppsreduktion i flera led?

Ja, du får överlåta utsläppsreduktion även om du har uppnått din egen reduktionsplikt genom att förvärva utsläppsreduktion från ett annat bolag.

+

Kan vi använda höginblandade biodrivmedel för att uppfylla reduktionsplikten?

Nej, ni kan inte använda höginblandade biodrivmedel såsom HVO100, FAME100, E85 eller ED95 för att uppfylla reduktionsplikten. Dessa bränslen omfattas av ett annat KN-nummer, alternativt består till mer än 98 procent av biodrivmedel.

+

Vad händer om vi inte uppfyller vår reduktionsplikt?

Om ni efter kalenderårets slut inte lyckats uppfylla er reduktionsplikt är det möjligt för er att ta över eventuellt överskott av reduktion från andra reduktionspliktiga aktörer.
Reduktionsplikten har flexibla kvoter. Det innebär att överskott av utsläppsminskning från bensin kan överlåtas till diesel och från diesel till bensin om 6 procent av plikten för bensin har uppfyllts av inblandning eller förvärv av överskott från bensin. För flygfotogen kan överlåtelser endast genomföras mellan samma typ av drivmedel (flygfotogen).

Om du har uppnått en högre reduktion än vad reduktionsplikten kräver, kan du spara en viss del av överskottet för att använda påföljande år. Om ni inte har möjlighet att uppfylla er reduktionsplikt genom inblandning av biodrivmedel, köp av överlåtelser eller via sparad överpresentation från året före, blir ni skyldiga att betala en avgift per kilo koldioxidekvivalent ni har missat kvoten med.

Avgiften sätts i reduktionspliktsförordningen och är just nu 5 kronor per kg för bensin, 4 kronor per kg för diesel och 6 kronor per kg koldioxid för flygfotogen.

+

Hur stor blir reduktionspliktsavgiften för ett helt fossilt drivmedel?

Den som säljer ett reduktionspliktigt drivmedel helt utan inblandning av biodrivmedel skulle enligt 2023 års reduktionsplikt behöva betala 1,17 kronor per liter bensin respektive 4,10 kronor per liter diesel. För flygfotogen skulle avgiften bli cirka 31 öre per liter.

+

Hur ska vi rapportera ETBE?

Ni ska rapportera den förnybara andelen av ETBE som biokomponent. Värmevärdet för ETBE är 27 MJ/liter. Den fossila andelen rapporterar ni som fossilkomponent. Andelen förnybart bestämmer ni baserat på energiandelen av ingående råvaror. Samma sak gäller även för MTBE.