Statsstöd för biodrivmedel

Förutsättningarna för statsstöd för biodrivmedel utgår från Miljöstödsriktlinjerna 2014 – 2020. Statsstödsrapporteringen är en förutsättning för att möjliggöra fortsatta skattesubventioner för biodrivmedel på den svenska marknaden och bör därför prioriteras.

Vad innebär statsstödsreglerna?

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finns förbud för medlemsstaterna att ge statliga stöd, som exempelvis skattelättnader. Syftet är att undvika en snedfördelad konkurrens. Miljöstödsriktlinjerna ger dock möjlighet att under vissa förutsättningar godta att statsstöd ges trots det generella förbudet. EU-kommissionen beviljar dessa stöd så länge medlemsländerna kan bevisa att dessa verksamheter inte blivit överkompenserad jämfört med konkurrerande verksamhet. Om överkompensation sker ska stödet återbetalas retroaktivt av de företag som mottagit stödet, inklusive ränta.

Energimyndigheten har återkommande i sina regleringsbrev fått i uppdrag att, i enlighet med lagen (1994:1776) om skatt på energi förse regeringen med ett underlag som kan användas i bedömningen om huruvida överkompensation förekommer eller inte. Detta görs genom att myndigheten begär in volymer och kostnader för producerade, importerade och inköpta biodrivmedel.

Vilka är rapporteringsskyldiga?

  • Alla företag som har varit skattskyldiga för biodrivmedel för transportändamål under 2016.
  • Både producerade, inköpta och importerade mängder ska redovisas. Utöver detta redovisas vilka mängder företaget själva har gjort skatteavdrag för respektive försäljning till andra aktörer.

Vilka undantas?

  • Företag som inte har varit skattskyldiga för några mängder av biodrivmedel under 2016.
  • Företag som enbart har handlat med biobränslen som inte har använts inom transportsektorn.