Statsstödsrapporteringen

Statsstödsrapporteringen har skett på årlig basis sedan 2004. Nytt från 2014 var bland annat att EU-kommissionen krävde att Sverige skulle göra minst två rapporteringar om året, vilket var skälet till att en rapportering skedde i september 2014 och ytterligare en för helåret 2014 i januari 2015.

Varför behöver Energimyndigheten företagens kostnadsuppgifter?

För att Sverige ska få fortsätta att ha ett skattesubventionerat system som stödjer biodrivmedelsmarknaden via skattenedsättning måste regeringen två gånger per år genom avstämningsrapporter redogöra för EU-kommissionen att Sverige inte brutit mot statsstödsreglerna. I de fall Sverige har konstaterat överkompensation måste åtgärder vidtas som motverkar fortsatt överkompensation, exempelvis genom höjd energibeskattning.

Regeringen har pekat ut Energimyndigheten som ansvarig myndighet för att sköta inrapporteringen. Energimyndigheten sammanställer resultatet i en rapport som redovisar branschens sammanvägda kostnader för varje biodrivmedelsslag, vilka jämförs med kostnaderna för deras fossila motsvarighet.

Statsstödsrapportering - inte hållbarhetsrapportering

Ett vanligt missförstånd är att företag blandar ihop statsstödsrapporteringen med Energimyndighetens hållbarhetsrapportering. Energimyndigheten vill understryka att detta är två separata rapporteringar.