Kontaktpunkten

Energimyndigheten har av regeringen blivit utsedd att inrätta en kontaktpunkt för att underlätta tillståndsförfaranden i ärenden som rör tillförsel av förnybar energi. Energimyndigheten ska tillhandahålla kontaktpunkten i samarbete med andra myndigheter vilka anges i förordningen.

Den digitala kontaktpunkten ska innehålla tillstånds-, dispens- och anmälningsförfaranden som avser anläggningar för tillförsel av förnybar energi och utrustning för anslutning av sådana anläggningar till nätet. Förordning föreskriver att kontaktpunkten ska tillhandahålla en digital handbok om förfarandet för utvecklare av projekt för produktion av förnybar energi.

Energimyndigheten kommer under hösten påbörja arbetet med att inrätta kontaktpunkten i samarbete med inblandade myndigheter. Under tiden fram till att kontaktpunkten har inrättats kommer vi att hänvisa till befintlig information som finns på Vindlov och Solelportalen.

Bakgrund - Förnybartdirektivet

I artikel 16 i omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) finns bestämmelser om tillståndsförfarandets varaktighet och organisation. Där införs krav på att medlemsstaterna ska utse en eller flera kontaktpunkter som ska tillhandahålla vägledning och underlätta tillståndsförfaranden, samt tidsfrister för vissa tillståndsprocesser.

Lag (2021:755) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi  

Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi

Vindlov

Solelportalen