Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion finansierar projekt som tar sig an utmaningar inom förnybar elproduktion på lokal och regional nivå. Programmets fokus är projekt som arbetar med kunskapsspridning, samverkan kring intressekonflikter mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt lokal näringslivsutveckling kring förnybar elproduktion.

Visionen för programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion är en hållbar utbyggnad och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion som möter samhällets behov. Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, och programmet ska bidra till omställningen genom att sprida kunskap om de olika kraftslagen och elsystemets förutsättningar och verka för att utbyggnad, drift och återinvesteringar i förnybar elproduktion sker med god lokal och regional förankring samt genererar mervärde till lokalsamhället. Vidare ska programmet bidra till att utbyggnad och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.

Programmets målgrupp är offentliga aktörer på lokal och regional nivå, som länsstyrelser, kommuner, kommunala och regionala samverkansorgan och aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Även ideella föreningar, intresseorganisationer och akademi har möjlighet att söka finansiering i programmet. Programmets inriktning är informations- och samordningsinsatser. Forskning och teknisk utveckling ingår inte i programmet. Undantag gäller dock för teknisk utveckling som möjliggör för samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen.

Programmet startade i december 2019 och har finansiering för tre år (till och med 2022). Det kommer hållas minst en årlig projektutlysning inom programmet.

Tidigare beviljade projekt inom programmet kommer att hittas i Energimyndighetens projektdatabas.

Utlysningar:

  • Nationellt projektkontor. Nationellt projektkontor för att stödja lokal och regional utveckling kring förnybar elproduktion. Omfattning: Cirka 7,5 miljoner kronor under tre år (2,5 miljoner kronor/år). Utlysning mellan 16 december och 10 februari. Denna utlysning är nu stängd. Läs mer om utlysningen här.
  • ”Mini-utlysning”. Pilotlän/regioner inom den nationella strategin för vindkraft. Omfattning: 1 miljon kronor. Utlysning mellan 16 december och 10 februari. Denna utlysning är nu stängd. Läs mer om utlysningen här.
  • Årligt återkommande utlysning. Projektutlysning inom programmets övergripande tema med fokus på kunskapshöjande och kunskapsspridande insatser gällande förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt lokal näringslivsutveckling kring förnybar elproduktion. På lokal och regional nivå. Utlysning mellan 3 februari 2020 och 3 april. Läs mer här. Denna typ av projektutlysning planeras hållas en gång per år, men projekten kan sträcka sig över en längre tidsperiod.