Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion finansierar projekt som tar sig an utmaningar inom förnybar elproduktion på lokal och regional nivå. Fokus är projekt som arbetar med kunskapsspridning, samverkan kring intressekonflikter mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt lokal näringslivsutveckling kring förnybar elproduktion.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, och programmet ska bidra till omställningen genom att sprida kunskap om de olika kraftslagen och elsystemets förutsättningar och verka för att utbyggnad, drift och återinvesteringar i förnybar elproduktion sker med god lokal och regional förankring samt genererar mervärde till lokalsamhället.

Om Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Programmet syftar till att stötta lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion som bidrar till en hållbar utbyggnad, drift samt återinvestering i förnybar elproduktion.

Programmet startade i december 2019 och har finansiering till och med 2022.  Programmet finansieras av medel från budgetanslaget 1.3 Insatser för förnybar elproduktion i regleringsbrevet för Statens energimyndighet. Anslaget omfattar 25 miljoner kronor och ungefär 12,5 miljoner av detta anslag kommer årligen att användas inom programmet.

Vad får stödet användas till?

Programmets inriktning är informations- och samordningsinsatser. Forskning och teknisk utveckling ingår inte i programmet. Undantag gäller dock för teknisk utveckling som möjliggör för samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen.

Vem kan söka stödet?

Programmets målgrupp är offentliga aktörer på lokal och regional nivå exempelvis som kommuner, landsting, energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund och länsstyrelser.

Även ideella föreningar, intresseorganisationer och akademi har möjlighet att söka finansiering i programmet.

Hur och när kan man söka stödet?

Programmet startade i december 2019 och har finansiering för tre år (till och med 2022). Stödet söks via en så kallad utlysning på vår webbplats. Det kommer hållas minst en årlig projektutlysning inom programmet.

Här hittar du den senaste utlysningen

Tidigare beviljade projekt

Tidigare beviljade projekt inom programmet kommer att hittas i Energimyndighetens databas. En beskrivning över alla beviljade projekt finns även på programmets projektsida.

Energimyndighetens projektdatabas