Riksintressen för energidistribution

Energimyndigheten ansvarar för att ange riksintressen för energidistribution. Enligt strategin för riksintressen från december 1996 ska i fråga om energidistribution bestämmelser om riksintressen tillämpas på områden för anläggningar som är del i större sammanhängande system för energidistribution av nationellt intresse.

I vissa fall kan anläggningar av mer regional karaktär vara av sådan betydelse att den ska betraktas som nationellt intressant.

De riksintressen för energidistribution som finns idag, återfinns i Östergötlands-, Södermanlands- och Örebro län. Alla elledningar i Östergötlands län för 220 och 400kV är utpekade som riksintresse för energidistribution. Vissa ledningar och transformatorstationer i Örebro och i Södermanlands län är utpekade som riksintresse men det finns inga geografiska avgränsningar för dessa områden.