Riksintressen för vattenkraft - samråd

Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet. Vi har därför föreslagit att vattenförekomster (till exempel del av älv, sjö eller damm) kopplade till de 250 viktigaste vattenkraftverken ska utpekas som riksintresse.

vattenkraftverk

Krångede kraftstation i Indalsälven, Jämtland. Foto: Fortum

Samrådstid

Samrådstiden är nu slut. Den som har begärt anstånd och fått det får lämna in sitt yttrande inom sin beviljade tidsram.

Riksintressen för vattenkraft

I rapporten Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet klassificeras de svenska vattenkraftverken utifrån sitt historiska relativa reglerbidrag - vilket anses vara det nyckeltal som bäst fångar ett vattenkraftverks nytta för energisystemet och samhället.

Klass 1 är den högsta klassen för reglerkraftverk och representerar i huvudsak de vattenkraftverk som anses mycket viktiga för elsystemets funktion. Ungefär 13 procent av det totala antalet vattenkraftverk i Sverige har tilldelats klass 1. Tillsammans står dessa kraftverk för cirka 98 procent av reglerbidraget i Sverige. Klasserna ligger även till grund för det förslag till riksintresseutpekande som härmed går ut på samråd.

Kriterier för utpekande av riksintresse

Kriteriet för att peka ut ett kraftverk och delar av en vattenförekomst som riksintresse baseras i sin helhet på klassificeringen i ovan nämnda rapport.

  • Kraftverk som är Klass 1 eller som i efterhand visat att de kan reglera motsvarande gränsvärdet i rapporten (0,03 procent eller högre).

Ett vattenkraftverk av klass 1 har flera delar vilka alla är viktiga för funktionen. De ytor som karterats motsvarar de områden som är nödvändiga för funktionen, enligt nedan:

  • Damm. Ofta långt uppströms byggnad som rymmer generator och turbin.
  • Tekniska vattenvägar. Det kan vara tuber, kanaler eller sprängda tunnlar. Som leder vatten till den byggnad som rymmer generator och turbin.
  • Naturliga vattenvägar med onaturlig flödesregim (till exempel torrfåror och flödespåverkade delar av vattenförekomsten). 
    • Påverkansområde i vattenförekomst uppströms vilket är viktigt för regleringens funktion.
    • Påverkansområde nedströms klass 1 som är viktigt för regleringen.

Underlaget

Utpekade vattenförekomster och förslag till riksintresseområden har aggregerats per huvudavrinningsområde (HARO). Delar av vattenförekomster i 21 st HARO föreslås pekas ut som riksintresse vattenkraft.

För varje HARO har förslag till värdebeskrivningar och geografiska avgränsningar för riksintresseanspråken (nedladdningsbara GIS-skikt) tagits fram.

Till underlaget följer även en lista över alla kraftstationer av klass 1 som ett pedagogiskt hjälpmedel för att förstå kraftsystemets sammanhang.

Redan gjorda avvägningar mot andra samhällsintressen

Energimyndigheten bedömer att den avvägning som ska göras med hjälp av riksintresseanspråket inte ensidigt kommer att fokuseras till avvägningen mellan vattenkraft och natur - utan att det finns andra verksamheter med anspråk på vattenförekomsterna. Strandnära bebyggelse, broar vars fundament påverkar avbördningsförmåga, gruvor som påverkar hydrologin eller turistnäring som t.ex. vill göra konstsnö kan påverka reglerförmågan.

Riksintresseanspråket för vattenkraft överlappar andra riksintresseanspråk, t.ex. Yrkesfiske, Rennäring eller naturvård. Till viss del överlappar anspråket även områden som är utpekade, klassade eller skyddade enligt annan lagstiftning.

I det fall det finns överlapp med nationalparker, Natura 2000 eller riksintressen för Natur- eller kulturmiljövärden enligt Miljöbalkens kapitel 4.6 är energimyndigheten medveten om att denna miljölagstiftning väger tyngre än riksintresseanspråket.

Överlappande områden har bedömts ha en pedagogisk poäng för att vid eventuella avvägningar förstå reglersystemets funktion.

Samrådet

Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget som helhet. Synpunkter kan lämnas av vem som än anser sig berörd och specifikt för ett särskilt riksintresseområde. Energimyndigheten önskar även ta del av ytterligare information för respektive riksintresseområde som kan vara av vikt inför det slutgiltiga beslutet och ser gärna att länsstyrelsen samordnar sina kommuner.