Riksintressen energiproduktion-vattenkraft

Energimyndigheten har haft samråd gällande ett förslag på utpekande av riksintresseanspråk för energiproduktion vattenkraft. Samrådstiden är nu slut. 

vattenkraftverk

Krångede kraftstation i Indalsälven, Jämtland. Foto: Fortum

Under 2018 har Energimyndigheten haft ett samråd angående Riksintresseanspråk för energiproduktion gällande vattenkraft. Samrådstiden är nu slut och därför är samrådshandlingarna borttagna från denna sida.

Med hänsyn till vad som uttryckts i de inkomma yttrandena har myndigheten valt att vänta med Riksintresseanspråk vattenkraft tills den Nationella planen är beslutad för att undvika missförstånd hos allmänheten gällande de två olika besluten.

Läs mer om den Nationella planen för moderna miljövillkor här.