Att tänka på vid avveckling eller flytt

Precis som alltid när du flyttar behöver du se över de avtal du har bundna till bostaden du lämnar. När det gäller en bostad med en solcellsanläggning handlar det om att överföra eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier och att säga upp försäljningsabonnemang. Här läser du om hur du gör detta. Du kan också läsa mer om vad som händer vid avveckling av en solcellsanläggning.

Vad händer med solcellsanläggningen vid flytt?

Vid försäljning av fastigheten inklusive solcellsanläggning blir den nya fastighetsägaren anläggningsinnehavare. Därmed behöver du se över:

  • Om du får elcertifikat och/eller ursprungsgarantier för elen som solcellsanläggningen producerar behöver du som tidigare innehavare göra ett ägarbyte av anläggningen.
  • Se över de avtal du har för solcellsanläggningen. Finns det ett försäljningsavtal du behöver säga upp eller överföra till den nya ägaren? Precis som när du flyttar från en bostad utan en solcellsanläggning behöver du även säga upp både elhandelsavtal och elnätsabonnemang, läs mer på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats.
  • Överlämna dokumentation om anläggningen och skötselinstruktioner till den nya anläggningsägaren.

Registrera den nya innehavaren för elcertifikat och ursprungsgarantier

Om du får elcertifikat och/eller ursprungsgarantier för elen som solcellsanläggningen producerar behöver du som tidigare innehavare göra ett ägarbyte av anläggningen. Du gör ägarbytet i e-tjänsten Eugen.

Kvarvarande elcertifikat och ursprungsgarantier på Cesarkontot? Tänk även på att se över ditt Cesarkonto om du säljer din solcellsanläggning. Så länge du har elcertifikat och ursprungsgarantier kvar på kontot genererar de precis som tidigare en avgift. Vill du undvika denna avgift behöver du sälja de elcertifikat och ursprungsgarantier som finns kvar. Läs mer om avgifter för ditt elcertifikatskonto i Cesar.

Få anläggningar har avvecklats hittills

Ett korrekt dimensionerat och installerat solcellssystem har en livslängd på minst 25–30 år, och de äldsta nätanslutna anläggningarna i Sverige installerades för mer än 30 år sedan. Eftersom solcellsanläggningar varit ett ganska ovanligt inslag i Sverige är kunskapen begränsad om hur försäljning av fastigheter med solceller och avveckling hittills skett. Troligtvis är antalet anläggningar som avvecklats få.

Vad gäller vid avveckling av en solcellsanläggning?

Eftersom nedmontering innebär elektriskt arbete krävs att ett elinstallationsföretag som är registrerat för detta utför arbetet. Några saker du och elinstallationsföretaget bör tänka på är:

  • Solceller kan inte stängas av. De producerar alltid el när de är belysta, vilket medför att det kan finnas risk för farlig spänning från solcellerna. Det kan även finnas laddade komponenter i växelriktaren som behöver laddas ur innan arbetet startar.
  • Elnätsföretaget ska informeras om att anläggningen kopplas bort från elnätet.
  • Hur ska solcellsanläggningens olika delar återvinnas? I Sverige är det idag vanligast att lämna solcellerna till återvinning via de kommunala återvinningscentralerna. De samlar i sin tur in elektroniska produkter till ett av Naturvårdsverket godkänt insamlingssystem för elektroniskt avfall. Återförsäljaren eller producenten ska informera dig om var produkten ska lämnas då den är uttjänt.
Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Eftersom solcellsanläggningar är en relativt ny företeelse i Sverige har få studier gjorts på vad som sker med värdet på en fastighet med en solcellsanläggning. Det kan dock konstateras att om du som fastighetsägare köper in el för driften av fastigheten kan solcellerna förbättra ditt driftnetto. Särskilt fördelaktigt kan det vara om byggnaden till exempel har ett kylbehov på dagen och därmed använder mycket el när solcellerna producerar som mest. Hur mycket driftnettot påverkar fastighetsvärdet beror på vilket avkastningskrav du har på fastigheten.

Om det är dina hyresgäster som köper in el till fastigheten behövs en särskild uppgörelse för att du ska tjäna på investeringen, läs mer på sidan Välj en anläggning som passar dina behov.

Frågor och svar:

Vad händer vid flytt om jag är kvotpliktig inom elcertifikatsystemet?

Om du är registrerad hos Energimyndigheten som kvotpliktig elanvändare, men inte längre omfattas av den, ska du skicka in en anmälan om förändring av kvotplikt till Energimyndigheten. Du skickar anmälan via Mina sidor. Läs mer om kvotpliktiga inom elcertifikatsystemet på sidan Kvotpliktig inom elcertifikatsystemet.