Koppla batterier till solcellerna

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du använda en större del av den el dina solceller producerar i ditt eget hushåll. Vad som kan vara viktigt att tänka på och vilka stöd har du möjlighet att söka?

Med batterier kan du öka din egenanvändning

Ett batteri gör att du kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller. Att bli självförsörjande till den punkt där du inte längre behöver elektricitet från nätet kräver väldigt stor lagringskapacitet för att förse dig med elektricitet under dagar med låg solelproduktion och blir därmed mycket kostsamt.

Installation och säkerhet

I likhet med reglerna kring solceller ska ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstyp 'Elproduktionsanläggningar' anlitas för installationen av ditt batteri. Elsäkerhetsverket tillhandahåller ett verktyg för att kontrollera elinstallationsföretags behörighet, kolla elföretaget.

Vidare gäller placering och användning av batteriet enligt tillverkarens anvisningar, samt att relevanta bygg- och brandregler följs. Kraven på utrymmet där batteriet installeras kan variera något beroende på om det är en platsbyggd lösning eller en CE-märkt produkt samt vilken typ av batteri du väljer. CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. Läs mer om CE-märkning på Elsäkerhetsverkets webb.

Du måste även se till att eventuella driftlarm uppmärksammas samt att eventuell skyltning om starkströmsanläggning finns på plats för drift, underhåll, annat servicearbete och för räddningstjänstens skull.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webb om vilka regler som gäller för installationen. Du som vill fördjupa dig ytterligare kan även titta på Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd, 3 § ELSÄK-FS 2008:2.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Batterier ger även möjlighet att styra ditt effektuttag

Med batterier kan du inte bara lagra solenergi, utan också reglera ditt effektuttag från elnätet. På så sätt kan du möjligen minska din säkringsstorlek och därmed sänka avgifterna du betalar till elnätsbolaget. Vid abonnemang som utgår från timdebitering kan du med batterier styra din elanvändning till timmar med lägst pris och även välja att leverera el tillbaka till nätet om du vill.

Tre steg till smartare effektuttag:

  • Kontrollera hur stort effektuttag ditt elabonnemang tillåter och undersök din energianvändning i detalj, med timvärden från ditt elbolag eller till exempel via olika appar som finns för detta. Om du tar hjälp av en energikonsult kan du få effekten uppmätt med ännu större noggrannhet.
  • Gör en analys av hur stort batterilager du behöver för att jämna ut effekten och jämför kostnadsbesparingen med investeringen. Det finns också teknik för att jämna ut effektuttaget mellan elnätets tre faser. Förutsättningarna för detta kan du analysera med hjälp av en energikonsult.
  • Installera batterilager och eventuellt teknik som jämnar ut din elanvändning över elnätets tre faser. Kontakta elnätsbolaget för att sänka ditt säkringsabonnemang och teckna ett timprisavtal med valfritt elhandelsbolag.

Frågor och svar:

Hur fungerar det i praktiken?

Det finns idag ett antal inhemska och internationella produkter för lagring av solel i hemmet. Majoriteten av dessa har en kombination av batterier och styrsystem integrerade i samma produkt. Styrsystemen övervakar hälsan och säkerheten av batteriet och hanterar laddning och urladdning. Mer avancerade system kan lära sig dina vanor för elanvändning och optimera driften av batteriet baserat på vädret och användas för att balansera förbrukningen mellan fastighetens faser.

Många solcellsleverantörer säljer även batterilösningar, så kontakta din leverantör om deras erbjudanden.

Vad ska jag använda för batterier till i min solcellsanläggning?

Det finns idag en rad batterier på marknaden för lagring av solel som är till för hemmabruk och nätanslutning. Majoriteten av dessa är baserade på litiumjon, en teknik som har använts för hem- och bärbar elektronik sedan tidigt 90-tal. Konventionella, blybaserade batterier mer lämpade för fritidsbruk i t ex sommarstugan, har även funnits på marknaden en längre tid.

Vad kan jag få för stöd?

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50 % av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Läs mer information på Skatteverkets webbplats.

Hur länger håller ett batteri?

De flesta produkter kommer med 10-års garanti, med vissa förväntade kapacitetsreduktioner, att jämföra med produktionsgarantier på cirka 15 år för solceller och 5 år för de flesta växelriktare.

Kan jag använda ett lagringssystem för att koppla från nätet vid strömavbrott?

Flera produkter kan levereras med en integrerad växelriktare som kan koppla samman din solcellsanläggning och ett lagringssystem. Med en nödströmsfunktion kan anläggningen kopplas från elnätet vid ett strömavbrott och fortsätta förse hushållet med elektricitet. En sådan lösning kräver godkännande av ditt nätbolag. Lösningen ställer också höga krav på säker frånskiljning mellan elnät och anläggningen som är spänningssatt från solcellerna.