Bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek

Storleken på ditt tak behöver inte vara det enda som avgör hur stor solcellsanläggning du skaffar. Här kan du läsa mer om hur du kan resonera kring storlek på solcellsanläggningen i förhållande till din egen elanvändning. Du kan även läsa mer om gränsvärden i regelverk som kan vara bra att ha koll på.

Du får bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek och utformning

Du får ofta betala mer för elen du köper än du kan få betalt för den solel du säljer från din solcellsanläggning. Det beror bland annat på att du får betala för elöverföringsavgift, moms och energiskatt förutom själva elpriset när du köper el. Läs mer på sidan Egenanvänd el.

Det finns dock styrmedel som gör det mer lönsamt att sälja el, men bara till en viss nivå. Motsvarande gäller för flera andra stöd som du kan få för din solcellsanläggning. För att din solcellsanläggning ska bli så ekonomisk som möjligt är det bra att ta hänsyn till de olika gränsvärden som gäller i regelverk och för stöd när du planerar din solcellsanläggning.

Regelverken och gränsvärden finns sammanfattade i tabellen nedan. De flesta solcellsanläggningar på villor uppfyller kraven. Observera att det är tillåtet att överskrida de gränsvärden som presenteras i tabellen men att du i så fall går miste om det aktuella stödet.

Med nuvarande regler är en tumregel som ofta används för småhusägare att välja en solcellsanläggning som producerar nästan lika mycket el som du använde på årsbasis (om det får plats på taket).

Det du som villaägare kan behöva titta lite extra på är markerade i fetstil i tabellen. (För dig som använder en mobil: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Regelverk

Vad handlar det om?

Gränsvärde för att få stödet

Investeringsstöd

Stödet kan inte längre sökas.

Läs mer om investeringsstödet på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Skattereduktion för grön teknik

Skattereduktionen kan ges till privatpersoner på kostnaden för arbete och material för installation av nätanslutet solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och/eller laddningspunkt för elfordon. 

Läs mer under Skattereduktion för grön teknik.

Skattereduktion för levererad el

Du får minskad skatt om 60 öre per kWh el du matar in på elnätet.

Du får skattereduktion för som mest samma antal kWh el som du själv köper under året och högst 18 000 kronor per år. Säkringen får vara högst 100 ampere.

Inmatning på elnätet

Du behöver inte betala avgift för att mata in el på elnätet.

Solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW och huvudsäkringen högst 63 ampere. För garanterat avgiftsfri inmatning på nätet: Du får inte mata in mer el på elnätet än du tar ut på ett år om du ska vara garanterad att inmatningen sker kostnadsfritt.

Regelverket ses över, lagändringar kan komma sommaren 2022. Kravet om att inte mata in mer el på elnätet än vad som tas ut föreslås tas bort.

Energiskatt

Du behöver inte betala någon energiskatt på egenproducerad solel.

Detta gäller om solcellsanläggningens effekt är mindre än 500 kW. Om den sammanlagda effekten för flera anläggningar är större än 500 kW blir energiskatten 0,6 öre/kWh.

Momsbefrielse

Du slipper momsregistrera dig och betala moms på 25 % för såld el.

Du får sälja el och andra varor och tjänster för som mest 80 000 kronor per år (exklusive moms).

Inkomstskatt

Du slipper betala inkomstskatt.

Dina inkomster från att sälja el tillsammans med övriga inkomster från din fastighet får som mest vara 40 000 kronor per år.

Bygglov

Du slipper söka bygglov.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Om du vill ha en större eller mindre huvudsäkring än du har idag kan du kontakta en auktoriserad elinstallatör och ditt elnätsföretag för att byta. Tänk på att byte av storleken på huvudsäkring kan medföra kostnader och behov av mätarbyte.

Du kan läsa mer om kostnader, intäkter och besparingar under "Vilka stöd och intäkter kan jag få?" och "Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?"

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Skattereduktion för utmatad el för föreningar och större anläggningar

Den skattereduktion för el som matas in på elnätet, ges som ett avdrag på inkomstskatten, samt fastighetsavgifter och fastighetsskatt för den som äger anläggningen. Det kan innebära begränsningar för bland annat bostadsföreningar med nybyggda hus och för kyrkliga samfälligheter. De har ofta begränsad skatt att kvitta emot. Läs mer på sidan Löpande intäkter efter installation.

Skattereduktionen är högst 18 000 kronor per år och per juridisk person, vilket innebär att intäkterna blir små för den som äger flera större solcellsanläggningar. Skattereduktionen ges endast om anläggningens huvudsäkring är maximalt 100 ampere. Det innebär att större byggnader inte kan ta del av reduktionen eftersom solcellsanläggningens huvudsäkring är densamma som byggnadens huvudsäkring.

Större anläggningar utformas ofta i förhållande till den egna elanvändningen

För dig som funderar på en solcellsanläggning på en något större fastighet är det ofta önskvärt att elen från solcellsanläggningen kommer till användning inom byggnaden istället för att mata in den till nätet. De två främsta skälen till detta är att det ofta ökar solcellsanläggningens ekonomiska nytta och ökar bidraget den kan ge till en reducerad energianvändning i fastigheten. För den ekonomiska nyttan är grundprincipen att egenanvänd el har ett större värde än den överskottsel som matas ut på nätet. Betydelsen av att undvika att mata ut solel på elnätet ska dock inte överdrivas. En större solcellsanläggning är ofta billigare per kilowatt och förutom att den ger ett större överskott, ger den också större elproduktion under tider då den extra produktionen kommer att kunna användas i byggnaden, till exempel på våren och hösten. Du kan läsa mer om egenanvändning och metoder för att öka denna på sidan Egenanvänd el.

I större fastigheter som har ett väsentligt elbehov under dagtid kan den solel som produceras användas direkt i byggnaden. I de fall där fastighetsägaren äger solcellerna men hyresgäster nyttjar elen krävs en överenskommelse om hur det ska hanteras. Det finns flera möjliga vägar att gå. Läs mer på sidan om Löpande intäkter efter installation.

I fastigheter som har ett lågt elbehov på dagtid, till exempel flerbostadshus eller skolor under sommarlovet, är det vanligt att en större del av solelen matas in till elnätet. I dessa fall är det särskilt viktigt att sätta sig in i vilka regelverk och gränsvärden som gäller. Läs mer på sidorna om Rättigheter och skyldigheter vid installation.

För att få en så bra bild som möjligt av de ekonomiska förutsättningarna är det bra att jämföra en simulering av den förväntade solelproduktionen med elbehovet timme för timme under ett helt år. Detta är något som en solcellskonsult kan hjälpa till med.

Fundera över syftet med en solcellsanläggning

Innan ni tar kontakt med en konsult kan det vara bra om ni som beställare har identifierat vad syftet med att skaffa en solcellsanläggning är. Handlar det till exempel om miljömässiga skäl, ekonomiska skäl eller andra skäl? Genom att specificera vilka drivkrafter ni har för installation av solceller kan ni lättare ställa för och nackdelar mot varandra och använda det som underlag i ert beslut.

Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus (BeBo) har tagit fram en beslutsguide för fastighetsägare som står inför beslut kring en solcellsinstallation, som ni kan använda som hjälpmedel. Beslutsguiden kan användas för att visualisera de ekonomiska och faktiska förutsättningarna. Ni kan hämta beslutsguiden på Bebos webb.

Frågor och svar:

Hur stor är min elanvändning?

Du hittar hur mycket el du använder på din elfaktura eller i vissa fall genom att logga in på elnätsbolagets webbplats. Du kan även läsa av din elmätare direkt. En villa med elvärme använder cirka 20 000 kWh per år och en villa utan elvärme (som istället använder fjärrvärme eller värmepump) använder omkring 5 000 kWh per år, men detta kan variera stort. Du har enligt ellagen rätt att kostnadsfritt begära att få tillgång till timvärden för ditt uttag från ditt elnätsföretag. Med hjälp av detta kan du se när på dygnet du förbrukar el. 

Är det vanligt att huvudsäkringen begränsar solcellsanläggningens storlek?

Det är sällan som säkringen är storleksbegränsande för småhus/villor. Det som framförallt är begränsande är lämplig takyta. Normal säkringsstorlek för småhus är mellan 16 till 20 ampere. Det innebär att en solcellsanläggning upp till 10–15 kilowatt får plats. Det är en förhållandevis stor anläggning för småhus.

Om du har för liten säkring och vill ha en stor solcellsanläggning har du följande alternativ:

  • Säkra upp: Kontakta ditt elnätsbolag och köp till samt installera en högre säkring. Tänk på att den årliga abonnemangskostnaden hos nätbolaget då ökar, vilket kan göra att det blir olönsamt.
  • Effektbegränsning: Tekniska lösningar som begränsar uteffekten från solcellsanläggningen finns numera på marknaden till exempel batterier. Dessa kräver dock särskild projektering för att säkerställa en säker funktion.

Ett alternativ för effektbegränsning är att välja en mindre växelriktare så att effekttopparna ut från anläggningen begränsas. Om du är i behov av en kraftig effektbegränsning kan det dock behövas särskild projektering för att säkerställa en säker funktion. Ett annat alternativ är att installera ett batterilager så att en del av den el som annars skulle ha matats ut på elnätet sparas till senare på kvällen och natten. Läs mer under "Koppla batterier till solcellerna".

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera