Bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek

Storleken på ditt tak behöver inte vara det enda som avgör hur stor solcellsanläggning du skaffar. Även ekonomin påverkas av ditt val. Här kan du läsa mer om gränsvärden i regelverk som är bra att ha koll på.

 

Du får bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek och utformning

Du får ofta betala mer för den el du köper från ditt elhandelsbolag än du kan få betalt för den el du säljer från din solcellsanläggning, även om skillnaden inte är så stor med dagens stödsystem. Det beror bland annat på att du får betala för elöverföringsavgift, moms och energiskatt förutom själva elpriset när du köper el.

Det finns dock styrmedel som gör det mer lönsamt att sälja el, men bara till en viss nivå. Motsvarande gäller för flera andra stöd som du kan få för din solcellsanläggning. För att din solcellsanläggning ska bli så ekonomisk som möjligt är det bra att ta hänsyn till de olika gränsvärden som gäller i regelverk och för stöd när du planerar din solcellsanläggning.

Regelverken och gränsvärden finns sammanfattade i tabellen nedan. Observera att det är tillåtet att överskrida de gränsvärden som presenteras i tabellen men att du i så fall går miste om det aktuella stödet.

De flesta solcellsanläggningar på villor uppfyller kraven ovan. Det du som villaägare kan behöva titta lite extra på är markerade i fetstil i tabellen.

Regelverk

Vad handlar det om?

Gränsvärde för att få stödet

Investeringsstöd

Du får stöd för 30 % av anläggning och installation.

Kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Du får högst 1,2 miljoner kronor i stöd per anläggning.

Skattereduktion

Du får minskad skatt om 60 öre per kWh el du matar in på elnätet.

Du får skattereduktion för som mest samma antal kWh el som du själv köper under året och högst 18 000 kronor per år. Säkringen får vara högst 100 ampere.

Inmatning på elnätet

Du behöver inte betala avgift för att mata in el på elnätet.

Solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW och huvudsäkringen högst 63 ampere. För garanterat avgiftsfri inmatning på nätet: Du får inte mata in mer el på elnätet än du tar ut på ett år om du ska vara garanterad att inmatningen sker kostnadsfritt.

Energiskatt

Du behöver inte betala någon energiskatt på egenproducerad solel.

Solcellsanläggningens sammanlagda effekt är mindre än 255 kW per juridisk person.

Momsbefrielse

Du slipper momsregistrera dig och betala moms på 25 % för såld el.

Du får sälja el och andra varor och tjänster för som mest 30 000 kronor per år (exklusive moms).

Inkomstskatt

Du slipper betala inkomstskatt.

Dina inkomster från att sälja el tillsammans med övriga inkomster från din fastighet får som mest vara 40 000 kronor per år.

Bygglov

Du slipper söka bygglov.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

 

Om du vill ha en större eller mindre huvudsäkring än du har idag kan du kontakta en auktoriserad elinstallatör och ditt elnätsföretag för att byta.

Du kan läsa mer om kostnader, intäkter och besparingar under Vilka stöd och intäkter kan jag få? och Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera