Välj en anläggning som passar dina behov

Storleken på ditt tak behöver inte vara det enda som avgör hur stor solcellsanläggning du skaffar. Här kan du läsa mer om hur du kan resonera kring storlek på solcellsanläggningen i förhållande till din egen elanvändning. Du kan även läsa mer om gränsvärden i regelverk som kan vara bra att ha koll på.

Hur anläggningen utformas spelar stor roll

En tumregel utifrån hur villkoren för solceller ser ut idag är att en solcellsanläggning inte ska ge mer el på ett år än du använder. Hur mycket din anläggning producerar beror bland annat på solinstrålningen där du bor, lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad. Solinstrålning, väder och temperatur varierar i olika delar av Sverige och var anläggningen placeras spelar därmed roll. Lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad kan du oftast påverka själv genom hur du utformar din solcellsanläggning.

Läs mer om hur du kan utvärdera ditt tak under Har mitt hus rätt förutsättningar?

Många villatak är tillräckligt stora för att du under delar av året ska kunna producera el som täcker en stor del av den el du använder. En installation med en effekt på 1 kilowatt (kW) upptar en yta på ungefär 5–8 m². Om anläggningen placeras i söderläge, med 30–50 graders lutning och inte skuggas ger 1 kW runt 800–1 100 kilowattimmar (kWh) per år. En solcellsanläggning på ett villatak kan exempelvis ha en total installerad effekt på omkring 5 kW vilket tar en yta på ca 30 m² och ger runt 4 000–5 500 kWh på ett år i optimalt läge som är fritt från skuggning. Anläggningar som är delvis skuggade eller har en annan riktning ger i regel mindre än så, läs mer under Så undersöker du förutsättningarna.

Hur påverkar utformningen solcellsanläggningens pris?

Priset för en färdig solcellsanläggning varierar, både med hur stor anläggning du väljer, men också med annat. Bland annat påverkas priset av vilken solcellsleverantör du väljer, vilken typ av solceller du vill ha och hur svår installationen är. För en solcellsanläggning på 5 kW ligger kostnaden idag på ungefär 95 000 kr. Investeringsstödet sänker i dagsläget kostnaden med 30 % (motsvarande 28 500 kr om hela investeringen är på 95 000 kr). Väljer du istället att använda rotavdrag på installationsarbetet blir kostnadssänkningen ca. 9 % (motsvarande 8 550 kr för en total investeringskostnad på 95 000 kr).

Observera att investeringsstödet och rotavdraget inte kan kombineras.

Läs mer om olika stöd som är aktuella för solceller under Vilka stöd och intäkter kan jag få.

Du får bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek och utformning

Du får oftast betala mer för överföring och leverans till ditt elhandelsföretag/elnätsföretag för den el du förbrukar än du kan få betalt för den el du säljer till ditt elhandelsföretag. Det beror bland annat på att du får betala för elöverföringsavgift, moms och energiskatt förutom själva elpriset när du köper el. Det finns dock styrmedel som gör det mer lönsamt att sälja el, men bara till en viss nivå. Motsvarande gäller för flera andra stöd som du kan få för din solcellsanläggning. För att din solcellsanläggning ska bli så ekonomisk som möjligt är det bra att ta hänsyn till de olika gränsvärden som gäller i regelverk och för stöd när du planerar din solcellsanläggning. Dessa finns sammanfattade i tabellen nedan.

Du kan också läsa mer om kostnader, intäkter och besparingar under Vilka stöd och intäkter kan jag få? och Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Regelverk

Vad handlar det om?

Gränsvärde

Investeringsstöd

Du får stöd för 30 % av anläggning och installation.

Kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Du får högst 1,2 miljoner kronor i stöd per anläggning.

Skattereduktion

Du får minskad skatt om 60 öre per kWh el du matar in på elnätet.

Du får skattereduktion för som mest samma antal kWh el som du själv köper under året och högst 18 000 kronor per år. Säkringen får vara högst 100 ampere.

Inmatning på elnätet

Du behöver inte betala avgift för att mata in el på elnätet.

Solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW och huvudsäkringen högst 63 ampere. Vid inmatning på nätet: Du får inte mata in mer el på elnätet än du tar ut på ett år.

Energiskatt

Du behöver inte betala någon energiskatt på egenproducerad solel.

Solcellsanläggningens sammanlagda effekt är mindre än 255 kW per juridisk person.

Momsbefrielse

Du slipper momsregistrera dig och betala moms på 25 % för såld el.

Du får sälja el och andra varor och tjänster för som mest 30 000 kronor per år (exklusive moms).

Inkomstskatt

Du slipper betala inkomstskatt.

Dina inkomster från att sälja el tillsammans med övriga inkomster från din fastighet får som mest vara 40 000 kronor per år

Bygglov

Du slipper söka bygglov.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefullade får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

 

De flesta solcellsanläggningar på villor uppfyller kraven ovan. Det du som villaägare kan behöva titta lite extra på är markerade i fetstil i tabellen. Om du vill ha en större eller mindre huvudsäkring än du har idag kan du kontakta en auktoriserad elinstallatör och ditt elnätsföretag för att byta.

Frågor och svar

Hur stor är min elanvändning?

Du hittar hur mycket el du använder på din elfaktura eller i vissa fall genom att logga in på elnätsbolagets webbplats. Du kan även läsa av din elmätare direkt. En villa med elvärme använder i runda drag 20 000 kWh per år och en villa utan elvärme använder omkring 5 000 kWh per år, men detta kan variera stort.

Är det vanligt att huvudsäkringen begränsar solcellsanläggningens storlek?

Det är sällan som säkringen är storleksbegränsande för småhus. Det som framförallt är begränsande är lämplig takyta. Normal säkringsstorlek för småhus är mellan 16 till 20 ampere. Det innebär att en solcellsanläggning upp till 10–15 kilowatt får plats. Det är en förhållandevis stor anläggning för småhus.

Om du har för liten säkring och vill ha en stor solcellsanläggning har du följande alternativ:

  • Säkra upp: Kontakta ditt elnätsbolag och köp till samt installera en högre säkring. Tänk på att den årliga abonnemangskostnaden hos nätbolaget då ökar, vilket kan göra att det blir olönsamt.
  • Effektbegränsning: Tekniska lösningar som begränsar uteffekten från solcellsanläggningen finns numera på marknaden. Dessa kräver dock särskild projektering för att säkerställa en säker funktion.
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera