Egenanvänd el

Det finns ingen definition av egenanvändning enligt lag men det är ett begrepp som är viktigt att känna till. Egenanvänd el är den el som produceras i en solcellsanläggning och som används av anläggningens ägare bakom elnätsbolagets debiteringsmätare och inte levereras ut på koncessionspliktigt nät. Att egenanvända elen från solcellsanläggningen leder till att du kan undvika de rörliga kostnaderna du annars skulle haft för den el du skulle köpt in från elnätet. Utöver elhandelspris inkluderar det även energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms.

Elbehovet i en normal villa är ofta störst under morgon och kväll. Solcellsanläggningen däremot producerar som mest mitt på dagen. När elanvändningen är lägre än produktionen kan hela behovet tillfredsställas med solcellselen, det vill säga med egenanvändning. Överskottet matas automatiskt in på nätet. För de timmar som produktionen är lägre än användningen behöver elen istället köpas in från nätet. För att få reda på hur din elanvändning ser ut på timbasis kan du begära ut det antingen från ditt elhandelsföretag eller från ditt elnätsföretag. Ofta finns detaljerad statistik på deras kundportal.

Du som vill bli mer självförsörjande behöver hantera differensen mellan de två kurvorna. Det kan du bland annat göra genom att lagra elen eller att styra om användningen så att topparna istället kommer när produktionen är stor. Läs mer om det längre ner på sidan.

Metoder att öka egenanvändningen

Det finns flera metoder för att undvika överproduktion och matcha solelproduktionen med elanvändningen. Tre vanliga metoder för detta är:

  • Matchning med hjälp av anpassad riktning och orientering av solcellsmoduler.
  • Matchning med hjälp av laststyrning.
  • Matchning med hjälp av energilagring.

För dig som är äger en större fastighet är det ofta önskvärt att elen kommer till användning inom konsumtionsabonnemanget av främst två skäl, solcellsanläggningens ekonomiska nytta samt dess bidrag till en reducerad energianvändning i fastigheten. För den ekonomiska nyttan är grundprincipen att egenanvänd el har ett större värde än den överskottsel som matas ut på nätet. Läs mer om dessa längre ner på sidan.

Solelsproduktionen varierar med årstiderna

Din solcellsproduktion kommer att variera mycket med årstiderna och ibland mellan år som du kan se ovan. Under sommaren kommer en större del av din elanvändning kunna täckas av din solelproduktion. På vintern däremot när solinstrålningen är lägre kommer du att behöva köpa in el från elnätet till största del för att kunna täcka ditt elbehov.

Metodik för att öka egenanvändningen

För att öka matchningen av din solelproduktion och elanvändning är både hur mycket och när anläggningen producerar relevant. En projektör eller konsult hjälpa dig med detta. Nedan finns några frågor du bör fundera på för att anpassa solcellsanläggningen efter din elanvändning:

  • Vad är syftet med solcellsanläggningens elproduktion? Det bakomliggande syftet för en solcellsanläggning kan skilja sig åt. Att identifiera syftet bör vara det första steget i processen att matcha produktion och användning. Om det enda syftet är att solcellsanläggningens lönsamhet ska bli så hög som möjligt är det bra att anpassa anläggningens storlek så att den inte överproducerar i förhållande till användningen.
  • Analysera elbehovet och fastställ fastighetens elanvändningsprofil. För att fatta beslut om solcellsanläggningens storlek är det nödvändigt att utreda byggnadens elbehov. Analysen bör med fördel baseras på timvisa mätvärden där variationer framgår över säsong, månad, vecka och dag. Timvisa värden kan du få från ditt elnätsföretag.
  • Vilken placering av solcellsmodulerna passar bäst? När elproduktionens syfte samt elanvändningsprofilens utseende är fastslagna kan solcellsmodulernas orientering bestämmas. Om syftet kräver både en hög egenanvändning och en hög absolut produktion av solel är en placering som ger en god matchning mot elbehovets variation av stor vikt. Hur du går tillväga med detta kan diskuteras med en projektör eller solcellsleverantör.
  • Hur många solcellsmoduler behöver du? Utgå ifrån hur stor installerad effekt som passar dina behov.
  • Behöver du vidta ytterligare åtgärd för att i tid matcha produktion och användning? När solcellsanläggningen är dimensionerad kan du behöva göra ytterligare åtgärder för att öka matchning av produktion och elanvändning. Exempel på sådana åtgärder är att laststyrning eller energilagring.

Matchning med hjälp av anpassad riktning och lutning av solcellsmoduler

Genom att anpassa riktning och lutning på solcellsmodulerna kan du bättre matcha produktionen mot den elanvändningsprofil som din fastighet har under dygnet och året. Solcellsmodulernas orientering avgör hur mycket solinstrålning som når den aktiva solcellsytan. För att maximera elproduktion och lönsamhet är det en bra utgångspunkt att välja riktning och lutning på solcellerna i syfte att maximera den inkommande solinstrålningen på årsbasis vid projekteringen.

Matchning med hjälp av energilagring

Ett annat sätt att matcha produktion och användning är att använda energilagring i form av batterier som lagrar solelen vid överskottsproduktion. Den kan du sedan använda vid tillfällen då elanvändningen överstiger den momentana elproduktionen. Batterilagrets storlek bör dimensioneras utifrån en analys av hur din fastighets egenanvändning av solel påverkas av batterilagrets storlek. Läs mer om batterier under koppla batterier till solcellerna.

Matchning med hjälp av laststyrning

Laststyrning kan du använda för att anpassa elanvändningen utifrån en given elproduktion. Konceptet baseras på förutsättningen att användaren, i detta fall de boende alternativt fastighetsägaren, accepterar att vissa elanvändande aktiviteter kan förflyttas i tid. En förutsättning för att du ska kunna styra laster i syfte att matcha användning och produktion är således att lasterna försörjs av fastighetsägarens elabonnemang, exempelvis via ett gemensamhetsabonnemang.

Läs mer om metoder för att matcha solelproduktion på Bebos webb.