Förklaring av begrepp

Här hittar du förklaringar av begrepp som du troligen kommer stöta på när du talar med sakkunniga om solcellsanläggningar. Även om du själv väljer att leta information, är begreppen nedan vanliga i sammanhang som rör solcellsanläggningar och teknik.

AC, växelström

AC är förkortning för engelskans alternating current, på svenska växelström. Det är denna typ av ström som vi har i vårt elnät.

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten är den punkt där elnätsföretagets elnät slutar. Ofta sitter anslutningspunkten vid eller nära elmätaren.

Azimutvinkel

Anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. Det finns olika sätt att definiera azimutvinkeln. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader.

DC, likström

DC är förkortning för engelskans "direct current", på svenska likström. Solceller genererar likström och batterier använder likström. Därför behövs en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström för att kunna distribuera elenergin på de växelspänningsnät som finns i byggnaden, och på det allmänna elnätet.

Effektbegränsning

Samlingsbegrepp för olika åtgärder som syftar till att minska den totala effekten som matas in till elnätet från en solcellsanläggning. Detta kan vara intressant i fall där fastighetens säkring är lägre än den högsta effekten som solcellsanläggningen kan ge.

Egenanvänd el

El som genereras på en byggnad eller på dess tomt och används till att tillgodose elbehovet inom samma byggnad.

Elhandelsföretag

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa din el från och vem du vill sälja el till från din solcellsanläggning. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern.

Elnätsföretag

Elnätsföretagen äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område.

Huvudsäkring

Huvudsäkringen sitter i regel i mätarskåpet eller vid elmätaren. Den finns på plats för att skydda din elanläggning genom att bryta om något skulle bli fel. Säkringen utgör även en begränsning i hur mycket el du kan använda samtidigt i fastigheten.

Investeringsstöd

Det statliga investeringsstödet för installation av olika typer av solcellssystem som ansluts till elnätet kan inte längre sökas. Från och med årsskiftet 2020/2021 har stödet ersatts av skattereduktion för grön teknik.

Kilowatt (kW)

Kilowatt brukar förkortas kW och är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund.

Du kanske har sett att det står hur stor effekt olika elektroniska apparater har? För att räkna ut hur mycket energi de använder multiplicerar du effekten på apparaten med tiden du använder den. En brödrost med effekt på 1 kW som används en halvtimme förbrukar 1 kW * 0,5 timme (h) = 0,5 kWh.

Kilowattimme (kWh)

Kilowattimmar, eller kWh som det förkortas, är ett mått på energi. En kilowattimme räcker exempelvis för att ladda en mobiltelefon i 200 timmar eller för använda en kaffebryggare i ungefär en timme och femton minuter.

Läs mer om vad en kilowattimme räcker till.

Mono- och polykristallina solceller

Begrepp som beskriver hur materialet inne i solcellerna är uppbyggt. Två av de vanligaste typerna av solceller är monokristallina och polykristallina kiselsolceller. Generellt har monokristallina solceller högre verkningsgrad men även något högre pris än polykristallina solceller.

Märkeffekt solcellsmodul (kW)

Märkeffekten hos en modul kan benämnas modulens toppeffekt och visar maximal produktionskapacitet i standardförhållanden. För att kunna jämföra olika moduler mäts modulers produktionskapacitet utifrån en standardiserad kontrollmätning med vissa specifika testvärden "Standard Test Conditions" (STC).

De testvärden som gäller vid STC är:

  1. solinstrålning på 1000 W/m² med vinkelrätt infall mot modulytan
  2. Modultemperatur 25°C
  3. "Air mass" 1,5 (AM 1.5) spektrum, det vill säga det spektrum ljuset har när det passerat jordens atmosfär en och en halv gång. Att sträckan 1,5 gånger atmosfärens tjocklek används beror på att solen väldigt sällan och på få platser står i zenit. Därav blir sträckan genom atmosfären ofta längre.

Under verkliga förhållanden utomhus inträffar extremt sällan STC-förhållanden. Därför producerar oftast modulerna en lägre effekt en märkeffekten. Men de kan även producera högre effekt under specifika förhållanden, till exempel om ljuset är starkt och det är kallt ute.

Solceller

Ljuskänsligt halvledarmaterial som omvandlar energin i solinstrålning till elektrisk energi.

Solcellsmodul/solcellspanel

En solcellsmodul, eller solcellspanel, består av flera solceller som är sammankopplade, ofta i serie.

Solfångare

Paneler som omvandlar solinstrålning till värme.

Toppeffekt (kWp, kWt)

Toppeffekten för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) eller kWt (kilowatt toppeffekt) och är summan av märkeffekten på alla solcellsmoduler som ingår i anläggningen. Den verkliga maxeffekten som anläggningen kommer att leverera är oftast lägre än toppeffekten.

Verkningsgrad

Solcellsmodulens verkningsgrad anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi. Många solcellsmoduler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %. Det betyder att 16–17 % eller ungefär en sjättedel av energin i solstrålningen omvandlas till el (likström). I kablar och växelriktare får man en del förluster som gör att systemverkningsgraden blir lägre än för en enskild modul.

Växelriktare

Den el som genereras av solceller är likström. För att kunna koppla in solcellsanläggningen på elnätet och använda elen i en byggnad krävs det en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström.