Solcellers miljöpåverkan

All energiproduktion ger upphov till viss miljöpåverkan. El från solceller har dock flera miljöfördelar jämfört med andra energislag, inte minst jämfört med fossil energi såsom kol och olja.

Under tiden dina solceller producerar el på taket till ditt hus är deras miljöpåverkan liten. Driften är tyst och ger normalt inte upphov till några utsläpp. Genom att placera solcellerna på taket behövs inte heller någon ytterligare mark för att producera elen. Dessutom sker då elproduktionen och elanvändning nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten.

Störst miljöpåverkan vid tillverkning

Solcellernas största miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen. Det beror på att de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. När solcellers miljöpåverkan ska beräknas har det alltså stor betydelse var de framställs och vilken energi som använts vid tillverkningen. Vissa solceller innehåller även små mängder ämnen som kan vara giftiga eller är sällsynta.

Över hälften av all världens produktion av solcellsmoduler sker i idag Kina. Eftersom bland annat kol används i deras energisystem innebär tillverkningen av solceller i Kina en ökad klimatpåverkan. Samtidigt kan solceller bidra till att sänka användningen av fossil energi medan de är i drift genom att de producerar förnybar energi.

Energiåterbetalningstiden anger hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som används vid tillverkning, transport och drift. För solceller är den ca två till tre år i Sverige.

Återvinning av solceller

Precis som tillverkningen är energikrävande så går det åt mycket energi för att återvinna solceller. Återvinningen kan också ge upphov till miljöskadliga utsläpp om den sker på ett felaktigt sätt, till exempel i länder som saknar lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall.

I Sverige och inom EU omfattas återvinning av solceller av ett direktiv som reglerar återvinning av elektroniska produkter, WEEE-direktivet. Det innebär att alla som säljer solceller på den europeiska marknaden omfattas av ett producentansvar som ska säkerställa att produkten återvinns på rätt sätt. Återförsäljaren eller producenten ska informera konsumenten om var produkten ska lämnas då den är uttjänt. I Sverige är det vanligast att man lämnar solcellen till återvinning via de kommunala återvinningscentralerna. De i sin tur samlar in elektroniska produkter till ett insamlingssystem som Naturvårdsverket godkänt för elektroniskt avfall.

  

Vilken el ersätts av solel?

Solcellers miljöpåverkan diskuteras ibland från perspektivet av att el från andra energiresurser ersätts av solelen. Om det är el från produktionstekniker med höga växthusgasutsläpp som ersätts innebär solcellerna att utsläppen minskar. Att avgöra precis vilken elproduktion som ersätts är dock komplext och beräkningar beror på vilka antaganden som görs.

En studie som undersökt vad som skulle kunna ske vid en stor solcellsutbyggnad i Sverige har visat på att elen från solcellerna framförallt tidigt i utbyggnaden skulle bidra till att ersätta fossil kraft i Europa. I takt med att Europas kraftproduktion antas förändras genom att förnybarhetsmål nås blir det dock i huvudsak annan förnybar kraft som påverkas.