Solcellsparker

Solcellsparker blir allt vanligare. I Sverige har det funnits solcellsparker i tio år. Du som är markägare eller lantbrukare kanske funderar på att bygga en större solcellsanläggning för att producera och sälja solel? Då finns det några saker du behöver tänka på. Här listar vi ett antal grundläggande faktorer.

Utgå från billig mark

För att bygga en lönsam solcellsanläggning får inte markkostnaden vara för hög. Välj därför i första hand mark som inte har något annat användningsområde, eller där det går att kombinera solceller med annan verksamhet. Exempel på billig lämplig mark kan vara betesmark, oanvända flygplatsområden eller mark i anslutning till vägar.

Kolla förutsättningarna i elnätet

För att kunna koppla in en stor solcellsanläggning kan elnätet ibland behöva förstärkas, vilket kan bli dyrt. Kontakta därför elnätsägaren och ta reda på förutsättningarna på den aktuella platsen. Det är naturligtvis också bra om sträckan inte är alltför lång från solcellsanläggningen till inkopplingspunkten, eftersom det också kan ge höga anslutningskostnader. Det är också till nätägaren som en färdiganmälan behöver göras när anläggningen väl är klar.

En solcellspark behöver inget bygglov om den uppförs utanför detaljplanelagt område. Däremot kräver transformatorstationen bygglov, så kommunens bygglovsavdelning behöver kontaktas. En anmälan till länsstyrelsen behöver också göras. Även om marken inte är klassad som skyddad natur kan du behöva göra en anmälan om samråd. En solcellspark ändrar naturmiljön, men det är relativt enkelt att återställa marken.

Bygg stort eller med egna resurser

Trots att solceller är en modulär teknik finns det skalfördelar och anläggningar på tusentals kvadratmeter kan vara väsentligt billigare per kilowatt. Det kan också vara möjligt att höja lönsamheten om du har eget kapital, och därmed låg kapitalkostnad, eller om du kan göra en del av installationsarbetet själv.

Elens värde är lägre än vid egenanvändning

När man bygger en större solcellsanläggning för försäljning av el är intjäningen per kilowattimme normalt betydligt lägre än om man bygger en anläggning där man använder elen själv. Solcellsanläggningar direkt kopplade till elanvändningen i en byggnad med en sammanlagd installerad toppeffekt på mindre än 255 kilowatt, oftast takanläggningar, har fördelen att energiskatt inte utgår på egen elanvändning. Det gör den däremot om elen överförts via elnätet innan användning. Energiskatten är en förbrukningsskatt. 255 kW-gränsen har alltså ingen betydelse vid byggandet av solelparker om ingen el egenanvänds.

En solcellsparksägare blir alltså skattskyldig och måste registrera sig hos Skatteverket, läs mer på Skatteverkets webb.

För att få intäkter från en solcellspark behöver ett avtal tecknas med en köpare av elen, även eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier kan säljas. Intäkterna från en solelpark kan variera stort med olika avtal. Säljs elen direkt på elmarknaden varierar ersättningen i takt med utbud och efterfrågan där. Historiska priser på spotmarknaden kan du hitta på den nordiska elbörsen på Nordpools webb. Du kan även få elcertifikat och ursprungsgarantier för en solcellspark, läs mer om det på Energimyndighetens sidor om elcertifikat.

Går det att få lönsamhet i en solcellspark?

Det kan vara svårt att få ihop kalkylen för att producera solel till försäljning, om man inte tänker långsiktigt, kreativt eller får till ett bra avtal med en specifik köpare. Beräknad livslängd och kalkylränta har stor påverkan på lönsamheten. En stor solcellsanläggning kan eventuellt också ha ett marknadsföringsvärde som sätter en ort på kartan eller bidra till att stärka varumärket för företaget som äger den. Det kan också vara möjligt att sälja solelen (och ursprungsgarantierna) till ett högre pris med rätt köpare. Exempelvis förkommer lösningar med så kallade power purchase agreements (förkortat PPA)