Solcellsparker

Solcellsparker blir en allt vanligare syn i Sverige. Du som är markägare eller lantbrukare kanske funderar på att bygga en större solcellsanläggning för att producera och sälja solel? Då finns det några saker du behöver tänka på.

Utgå från billig mark

För att bygga en lönsam solcellsanläggning får inte markkostnaden vara för hög. Välj därför i första hand mark som inte har något annat användningsområde, eller där det går att kombinera solceller med annan verksamhet. Exempel på billig lämplig mark kan vara betesmark, oanvända flygplatsområden eller mark i anslutning till vägar.

Kolla förutsättningarna i elnätet

För att kunna koppla in en stor solcellsanläggning kan elnätet ibland behöva förstärkas, vilket kan bli dyrt. Kontakta därför elnätsägaren och ta reda på förutsättningarna på den aktuella platsen. Det är också till nätägaren som en färdiganmälan behöver göras när anläggningen väl är klar.

Generellt är det bra om sträckan inte är alltför lång från solcellsanläggningen till inkopplingspunkten, eftersom långa sträckor kan ge höga anslutningskostnader. 

Bygglov och anmälan om samråd?

En solcellspark kräver i regel inget bygglov om den uppförs utanför detaljplanelagt område. Fristående solenergianläggningar kan dock kräva bygglov om de är att betrakta som en byggnad. Transformatorstationen kräver alltid bygglov, så kommunens bygglovsavdelning behöver kontaktas. Läs mer om Solfångare och solcellspaneler - PBL kunskapsbanken - Boverket.

Du behöver också kontakta Länsstyrelsen eftersom en solcellsanläggning på marken kan innebära en åtgärd i landskapet som väsentligt ändrar naturmiljön. Även om det är relativt enkelt att återställa marken efter en solcellsanläggning kan det ses som en väsentlig ändring av naturmiljön. Det är Länsstyrelsen som bedömer om naturmiljön riskerar att ändras och om det krävs ett så kallat 12:6-samråd för anläggningen (enligt miljöbalken 12 kapitlet 6 §). 

 • Checklista för 12:6-samråd

  • Har du valt den bästa platsen?
  • Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?
  • Hur kommer kulturmiljön att påverkas?
  • Hur påverkas riksintressen?
  • Finns det kommunala planer som berörs?
  • Hur kommer friluftslivet att påverkas?
  • Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser, samt fotomontage över anläggningen från olika håll?
  • Hur ska anläggningen och marken i anläggningen skötas?
  • Krävs en miljökonsekvensbeskrivning?

Även om marken inte är klassad som skyddad natur kan du behöva göra en anmälan om samråd. Flera Länsstyrelser har tagit fram material för att stödja i processen för dig som funderar att placera solceller på marken:

Bygg stort eller med egna resurser

Trots att solceller är en modulär teknik finns det skalfördelar och anläggningar på tusentals kvadratmeter kan vara väsentligt billigare per kilowatt. Det kan också vara möjligt att höja lönsamheten om du har eget kapital, och därmed låg kapitalkostnad, eller om du kan göra en del av installationsarbetet själv.

Elens värde är lägre än vid egenanvändning

När man bygger en större solcellsanläggning för försäljning av el är intjäningen per kilowattimme normalt betydligt lägre än om man bygger en anläggning där man använder elen själv. Solcellsanläggningar direkt kopplade till elanvändningen i en byggnad med en sammanlagd installerad toppeffekt på mindre än 500 kilowatt, oftast takanläggningar, har fördelen att energiskatt inte utgår på egen elanvändning. Det gör den däremot om elen överförts via elnätet innan användning. Energiskatten är en förbrukningsskatt. 500 kW-gränsen har alltså ingen betydelse vid byggandet av solelparker om ingen el egenanvänds.

En solcellsparksägare blir alltså skattskyldig och måste registrera sig hos Skatteverket, läs mer på Skatteverkets webb.

För att få intäkter från en solcellspark behöver ett avtal tecknas med en köpare av elen, även eventuella tilldelade elcertifikat och ursprungsgarantier kan säljas. Intäkterna från en solelpark kan variera stort med olika avtal. Säljs elen direkt på elmarknaden varierar ersättningen i takt med utbud och efterfrågan där. Historiska priser på spotmarknaden kan du hitta på den nordiska elbörsen på Nordpools webb. Du kan även ansöka om ursprungsgarantier för en solcellspark, läs mer om det på Energimyndighetens sidor om ursprungsgarantier.

Går det att få lönsamhet i en solcellspark?

Det kan vara svårt att få ihop kalkylen för att producera solel till försäljning, om man inte tänker långsiktigt, kreativt eller får till ett bra avtal med en specifik köpare. Beräknad livslängd och kalkylränta har stor påverkan på lönsamheten. En stor solcellsanläggning kan eventuellt också ha ett marknadsföringsvärde som sätter en ort på kartan eller bidra till att stärka varumärket för företaget som äger den. Det kan också vara möjligt att sälja solelen (och ursprungsgarantierna) till ett högre pris med rätt köpare. Exempelvis förkommer lösningar med så kallade power purchase agreements (förkortat PPA).