Solceller i Sveriges energisystem

Sedan 70-talet har solceller använts i Sverige, främst då som fristående system i sommarstugor, fyrar och husvagnar utan uppkoppling till elnätet. De efterföljande 50 åren har teknikerna utvecklats och priserna fallit och numer är solceller uppkopplade till elnätet en vanlig syn i Sverige.

Solceller i Sverige

I figuren nedan visas den totala installerade solcellseffekten under åren 2000– 2016. I perspektiv av den totala el- och energianvändningen utgör el från solceller en låg andel. År 2016 producerades drygt 0,1 TWh el från solceller vilket är cirka 0,1 % av Sveriges elanvändning. Klicka på bilden för en större variant.

Installerad effekt i Sverige

Total installerad effekt solceller i Sverige, 2000–2016. Källa IEA PVPS National Survey Report Sweden. Statistiken baseras på försäljningssiffror för solceller. Officiell nationell statistik som tas fram sedan 2016 visar något lägre siffror.

Elproduktion i Sverige

Sveriges produktion av el består i dagsläget främst av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft samt kraftvärme, vilket visas i figuren nedan. Solceller utgör idag en liten andel, cirka 0,1 % av Sveriges elproduktion. Klicka på bilden för en större variant.

 

Svensk elproduktion 2015 fördelat på bränsle. Källa: IEA.

Solceller kan utgöra en större andel av Sveriges elproduktion

Idag ökar den installerade solcellseffekten i Sverige snabbt - om än från en låg nivå. Vad som händer framåt beror på flera olika faktorer.

År 2016 tog Energimyndigheten på uppdrag av regeringen fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel i Sverige. Strategiförslaget inkluderar en målbild för produktion av solel.

Målbilden visar ett möjligt scenario för utvecklingen av solel i Sverige fram till 2040. Energimyndigheten menar att förutsatt att åtgärder som främjar sol genomförs, skulle cirka 5–10 % av Sveriges totala elanvändning kunna produceras av solceller år 2040. Förslaget till solelstrategi.

Solceller i Norden

I Norden är det Danmark som har störst installerad effekt solceller med 850 MW, därefter kommer Sverige med 206 MW. I figuren nedan ser du installerad solcellseffekt i de nordiska länderna 2015. Här ser du också att Danmark är det land med högst andel fossilproducerad el. Klicka på bilden för en större variant.

 

Installerad solcellseffekt i de nordiska länderna, ordnade i fallande skala från högst till lägst installerad solcellseffekt. Staplarna visar hur stor andel av elproduktionen i respektive land som utgörs av el med fossilt-, solcells- och förnybart ursprung. Observera att kärnkraftsbränsle inte finns med i figuren. Källa: IEA PVPS och IEA. Anmärkning: Inga uppgifter om solceller på Island finns med.

  • Vill du läsa mer om Sveriges förutsättningar för utveckling av elsystemet?

  • I Energimyndighetens rapport Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem diskuteras framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem.