Systemperspektiv i världen

Storskalig produktion av solceller och fallande priser har bidragit till att solceller finns representerade i många länders energimixar. Forskning och utveckling har möjliggjort utvinning av solenergi både i liten och stor skala i flera typer av olika klimat.

Solceller i världen

Den globala installerade effekten solceller har ökat under det senaste decenniet. I figuren nedan ser du att det i början av 2000-talet fanns cirka 1 GW installerat världen över. I början av 2010-talet tog installationerna fart och vid slutet av 2016 fanns drygt 300 GW installerat världen över. Klicka på bilden för en större variant.

 Global installerad effekt solceller. Källa: IEA PVPS.

Solcellers andel av den globala elproduktionen

Även om el producerad från solceller har ökat, utgör den fortfarande en liten del av den globala elproduktionen. Solceller täckte endast 2 % av världens energibehov 2017. Totalt sett produceras nästan 70 % av elen i världen med fossila bränslen.

10 länder i världen med mest installerad effekt solceller

Figuren nedan visar de tio länder med mest installerad effekt solceller. I figuren ser du även hur stor andel av landets elproduktion som har fossilt respektive förnybart ursprung. Kina som har mest solceller har också en hög andel fossil el. Sverige, som har betydligt lägre mängd solceller än länderna i topp, har dock lägre andel fossil el än alla dessa länder. Klicka på bilden för en större variant.

Världens tio länder med mest installerad effekt solceller, samt Sverige. Staplarna visar hur stor andel av elproduktionen i respektive land som utgörs av el med fossilt-, solcells-, samt övrigt förnybart ursprung. Observera att kärnkraftsbränsle inte finns med i figuren. Källa: IEA PVPS och IEA.

Solcellsutbyggnaden skiljer sig åt mellan länderna

Vilken roll solceller har i energisystemet skiljer sig väsentligt beroende på var i världen de installeras, och på vilken el de ersätter.

Några faktorer som kan påverka förutsättningarna i ett visst system för solceller är nationella regelverk, solinstrålning, elpris och elbehovet under sommaren. Detta kan förklara skillnad i utbyggnad mellan olika länder. Allt eftersom att priserna pressas kan solceller träda in på nya marknader. Solceller, liksom andra förnybara elproduktionssätt, gör att energisystemen förändras vilket ställer nya krav på hur elsystemet behöver utvecklas.