Om solelportalen

Solelportalen är en satsning från Energimyndigheten som görs efter samråd med Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket.

Portalen grundar sig i ett regeringsuppdrag

I Energimyndighetens regleringsbrev för 2018 fick myndigheten i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. Plattformen ska enligt uppdraget utgöra ett nav för offentlig information. Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare för den som vill installera solceller. En del i plattformen utgörs av denna webbportal, solelportalen.

Information till näringsidkande fastighetsägare planeras

Webbportalen för solel riktar sig idag till småhusägare som har ett intresse av att investera i solceller. Inom den närmaste framtiden kommer portalen även kompletteras med information riktad till näringsidkande fastighetsägare med samma intresse. Genom att bygga upp en samlad webbportal för solel är Energimyndighetens målsättning att underlätta för dessa målgrupper att avgöra om en investering i solceller är intressant alternativ för det egna hushållet eller fastigheten. De externa parter som Energimyndigheten hänvisar till genom solelportalen är själva ansvariga för den information som visas på deras respektive sidor.

Samråd och användarråd

Arbetet med uppbyggnaden av portalen har bedrivits i samråd med berörda myndigheter vars information är relevant för den enskilde som vill installera solceller. I dagsläget är det Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket som varit mest involverade. Till stöd i arbetet har även funnits ett användarråd med representanter från olika berörda företag och organisationer.